بروز رسانی خودکار
آخرین بروز رسانی : برقراری ارتباط

صنعتی

زمان شروع ۱۱:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۱:۱۲:۰۰ ۰
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو)(IAC-AP06101-00)
نماد کالا IAC-AP06101-00 نام کالا شمش 1000p-99.8 تولید کننده آلومینیوم ایران(ایرالکو)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش 1000p-99.8 - IAC-AP06101-00
تولید کننده محل تحویل
آلومینیوم ایران(ایرالکو) انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
77,125.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو)(IAC-AB6063BC-00)
نماد کالا IAC-AB6063BC-00 نام کالا بیلت 6063-7 تولید کننده آلومینیوم ایران(ایرالکو)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
بیلت 6063-7 - IAC-AB6063BC-00
تولید کننده محل تحویل
آلومینیوم ایران(ایرالکو) انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
81,880.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
سبد میلگرد 14 تا 25 -A3 صنایع فولاد هیربد زرندیه(ZHS-IMEX-00095-00)
نماد کالا ZHS-IMEX-00095-00 نام کالا سبد میلگرد 14 تا 25 -A3 تولید کننده صنایع فولاد هیربد زرندیه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سبد میلگرد 14 تا 25 -A3 - ZHS-IMEX-00095-00
تولید کننده محل تحویل
صنایع فولاد هیربد زرندیه انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
14,500.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,320
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شمش 1000p-99.75 آلومینیوم المهدی(ALM-AP10151-537)
نماد کالا ALM-AP10151-537 نام کالا شمش 1000p-99.75 تولید کننده آلومینیوم المهدی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش 1000p-99.75 - ALM-AP10151-537
تولید کننده محل تحویل
آلومینیوم المهدی بندر عباس
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
76,825.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
سبد تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان(ESC-IMEX-839-00)
نماد کالا ESC-IMEX-839-00 نام کالا سبد تیرآهن 30 تولید کننده ذوب آهن اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سبد تیرآهن 30 - ESC-IMEX-839-00
تولید کننده محل تحویل
ذوب آهن اصفهان انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
17,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
6,700
قیمت خریدار تقاضا
1.00 6,700
0.00 ۰
0.00 0
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان(MSC-HS30109-00)
نماد کالا MSC-HS30109-00 نام کالا ورق گرم B تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ورق گرم B - MSC-HS30109-00
تولید کننده محل تحویل
فولاد مبارکه اصفهان انبار کارخانه
سلف (مچینگ) - تحویل دوشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
19,965.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
18,599
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان(MSC-HS40109-00)
نماد کالا MSC-HS40109-00 نام کالا ورق گرم C تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ورق گرم C - MSC-HS40109-00
تولید کننده محل تحویل
فولاد مبارکه اصفهان انبار کارخانه
سلف (مچینگ) - تحویل دوشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
19,855.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
9,749
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0

کشاورزی

زمان شروع ۱۰:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۱:۱۷:۴۵ ۰
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-609)
نماد کالا KER-COB144533-609 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-609
تولید کننده محل تحویل
کرمان ارزوئیه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
189,054
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-609)
نماد کالا KER-COB144533-609 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-609
تولید کننده محل تحویل
کرمان ارزوئیه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
437,346
قیمت خریدار تقاضا
10.00 437,346
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-609)
نماد کالا KER-COB144533-609 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-609
تولید کننده محل تحویل
کرمان ارزوئیه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
342,501
قیمت خریدار تقاضا
10.00 342,501
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-609)
نماد کالا KER-COB144533-609 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-609
تولید کننده محل تحویل
کرمان ارزوئیه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
509,444
قیمت خریدار تقاضا
10.00 509,444
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-609)
نماد کالا KER-COB144533-609 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-609
تولید کننده محل تحویل
کرمان ارزوئیه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
539,283
قیمت خریدار تقاضا
10.00 539,283
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-222)
نماد کالا KER-COB144533-222 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-222
تولید کننده محل تحویل
کرمان کرمان
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
704,034
قیمت خریدار تقاضا
10.00 1,408,068
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-609)
نماد کالا KER-COB144533-609 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-609
تولید کننده محل تحویل
کرمان ارزوئیه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
353,205
قیمت خریدار تقاضا
10.00 353,205
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-609)
نماد کالا KER-COB144533-609 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-609
تولید کننده محل تحویل
کرمان ارزوئیه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
221,739
قیمت خریدار تقاضا
10.00 221,739
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-609)
نماد کالا KER-COB144533-609 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-609
تولید کننده محل تحویل
کرمان ارزوئیه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
106,608
قیمت خریدار تقاضا
10.00 106,608
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید کشت و صنعت جوین(JCO-SuA0069-00)
نماد کالا JCO-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده کشت و صنعت جوین
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - JCO-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
کشت و صنعت جوین انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-609)
نماد کالا KER-COB144533-609 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-609
تولید کننده محل تحویل
کرمان ارزوئیه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
84,223
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-609)
نماد کالا KER-COB144533-609 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-609
تولید کننده محل تحویل
کرمان ارزوئیه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
376,004
قیمت خریدار تقاضا
10.00 100,000
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-609)
نماد کالا KER-COB144533-609 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-609
تولید کننده محل تحویل
کرمان ارزوئیه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
503,718
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-609)
نماد کالا KER-COB144533-609 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-609
تولید کننده محل تحویل
کرمان ارزوئیه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
501,389
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کهکیلویه و بویر احمد(KOH-COB144533-607)
نماد کالا KOH-COB144533-607 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کهکیلویه و بویر احمد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KOH-COB144533-607
تولید کننده محل تحویل
کهکیلویه و بویر احمد باشت
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
52,827
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید قند دعبل(DCO-SuA0069-00)
نماد کالا DCO-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند دعبل
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - DCO-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند دعبل انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
1.00 50
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید بسته بندی شده قند امیرکبیر(ACO-SuA0069L-137)
نماد کالا ACO-SuA0069L-137 نام کالا شکر سفید بسته بندی شده تولید کننده قند امیرکبیر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید بسته بندی شده - ACO-SuA0069L-137
تولید کننده محل تحویل
قند امیرکبیر رباط کریم
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
33,300.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
96
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) لرستان(LRS-COB144533-229)
نماد کالا LRS-COB144533-229 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده لرستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - LRS-COB144533-229
تولید کننده محل تحویل
لرستان کوهدشت
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
96,956
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) همدان(HAM-COB144533-283)
نماد کالا HAM-COB144533-283 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده همدان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - HAM-COB144533-283
تولید کننده محل تحویل
همدان نهاوند
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
10,486
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کهکیلویه و بویر احمد(KOH-COB144533-350)
نماد کالا KOH-COB144533-350 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کهکیلویه و بویر احمد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KOH-COB144533-350
تولید کننده محل تحویل
کهکیلویه و بویر احمد لیشتر
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
115,407
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-609)
نماد کالا KER-COB144533-609 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-609
تولید کننده محل تحویل
کرمان ارزوئیه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
222,969
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-609)
نماد کالا KER-COB144533-609 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-609
تولید کننده محل تحویل
کرمان ارزوئیه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
503,421
قیمت خریدار تقاضا
10.00 503,421
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان(HORM-COB144533-611)
نماد کالا HORM-COB144533-611 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده هرمزگان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - HORM-COB144533-611
تولید کننده محل تحویل
هرمزگان فارغان
نقدی - تحویل یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
20,944
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان(HORM-COB144533-102)
نماد کالا HORM-COB144533-102 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده هرمزگان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - HORM-COB144533-102
تولید کننده محل تحویل
هرمزگان حاجی آباد
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
805,478
قیمت خریدار تقاضا
1.00 250,000
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان(HORM-COB144533-102)
نماد کالا HORM-COB144533-102 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده هرمزگان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - HORM-COB144533-102
تولید کننده محل تحویل
هرمزگان حاجی آباد
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
180,710
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان(HORM-COB144533-611)
نماد کالا HORM-COB144533-611 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده هرمزگان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - HORM-COB144533-611
تولید کننده محل تحویل
هرمزگان فارغان
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
319,824
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان(HORM-COB144533-102)
نماد کالا HORM-COB144533-102 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده هرمزگان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - HORM-COB144533-102
تولید کننده محل تحویل
هرمزگان حاجی آباد
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
298,211
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-612)
نماد کالا KER-COB144533-612 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-612
تولید کننده محل تحویل
کرمان فاریاب
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
25,187
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام(ILA-COB144533-129)
نماد کالا ILA-COB144533-129 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده ایلام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - ILA-COB144533-129
تولید کننده محل تحویل
ایلام دهلران
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
503,326
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-096)
نماد کالا KER-COB144533-096 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-096
تولید کننده محل تحویل
کرمان جیرفت
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
37,256
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام(ILA-COB144533-129)
نماد کالا ILA-COB144533-129 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده ایلام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - ILA-COB144533-129
تولید کننده محل تحویل
ایلام دهلران
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
53,680
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-232)
نماد کالا KER-COB144533-232 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-232
تولید کننده محل تحویل
کرمان کهنوج
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
139,845
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-612)
نماد کالا KER-COB144533-612 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-612
تولید کننده محل تحویل
کرمان فاریاب
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
259,004
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-232)
نماد کالا KER-COB144533-232 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-232
تولید کننده محل تحویل
کرمان کهنوج
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
131,096
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام(ILA-COB144533-129)
نماد کالا ILA-COB144533-129 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده ایلام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - ILA-COB144533-129
تولید کننده محل تحویل
ایلام دهلران
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
210,235
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-612)
نماد کالا KER-COB144533-612 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-612
تولید کننده محل تحویل
کرمان فاریاب
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
279,095
قیمت خریدار تقاضا
1.00 279,095
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-232)
نماد کالا KER-COB144533-232 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-232
تولید کننده محل تحویل
کرمان کهنوج
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
727,435
قیمت خریدار تقاضا
1.00 727,435
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام(ILA-COB144533-129)
نماد کالا ILA-COB144533-129 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده ایلام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - ILA-COB144533-129
تولید کننده محل تحویل
ایلام دهلران
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
510,603
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-613)
نماد کالا KER-COB144533-613 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-613
تولید کننده محل تحویل
کرمان رودبار
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
262,445
قیمت خریدار تقاضا
1.00 262,445
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-613)
نماد کالا KER-COB144533-613 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-613
تولید کننده محل تحویل
کرمان رودبار
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
222,226
قیمت خریدار تقاضا
1.00 444,452
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام(ILA-COB144533-129)
نماد کالا ILA-COB144533-129 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده ایلام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - ILA-COB144533-129
تولید کننده محل تحویل
ایلام دهلران
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
701,693
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-614)
نماد کالا KER-COB144533-614 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-614
تولید کننده محل تحویل
کرمان قلعه گنج
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
93,198
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-612)
نماد کالا KER-COB144533-612 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-612
تولید کننده محل تحویل
کرمان فاریاب
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
915,426
قیمت خریدار تقاضا
1.00 915,426
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام(ILA-COB144533-610)
نماد کالا ILA-COB144533-610 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده ایلام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - ILA-COB144533-610
تولید کننده محل تحویل
ایلام مهران
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
516,339
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-612)
نماد کالا KER-COB144533-612 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-612
تولید کننده محل تحویل
کرمان فاریاب
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
553,162
قیمت خریدار تقاضا
1.00 553,162
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-612)
نماد کالا KER-COB144533-612 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-612
تولید کننده محل تحویل
کرمان فاریاب
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
500,438
قیمت خریدار تقاضا
1.00 500,438
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان(KER-COB144533-612)
نماد کالا KER-COB144533-612 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - KER-COB144533-612
تولید کننده محل تحویل
کرمان فاریاب
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
116,602
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد(YAZ-COB144533-103)
نماد کالا YAZ-COB144533-103 نام کالا ذرت دانه ای (ماده 33) تولید کننده یزد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای (ماده 33) - YAZ-COB144533-103
تولید کننده محل تحویل
یزد خاتم
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1 کیلوگرم)
425,329
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
گندم دورم ایلام(ILA-WhFD0104-043)
نماد کالا ILA-WhFD0104-043 نام کالا گندم دورم تولید کننده ایلام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم دورم - ILA-WhFD0104-043
تولید کننده محل تحویل
ایلام ایلام
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
9,393.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی همدان(HAM-WhE0104-293)
نماد کالا HAM-WhE0104-293 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده همدان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - HAM-WhE0104-293
تولید کننده محل تحویل
همدان همدان
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
9,030.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی لرستان(LRS-WhE0104-377)
نماد کالا LRS-WhE0104-377 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده لرستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - LRS-WhE0104-377
تولید کننده محل تحویل
لرستان لرستان
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
9,030.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی آذربایجان شرقی(AZEA-WhE0104-351)
نماد کالا AZEA-WhE0104-351 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده آذربایجان شرقی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - AZEA-WhE0104-351
تولید کننده محل تحویل
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
9,030.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی کرمانشاه(KSH-WhE0104-223)
نماد کالا KSH-WhE0104-223 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده کرمانشاه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - KSH-WhE0104-223
تولید کننده محل تحویل
کرمانشاه کرمانشاه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
9,030.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی خوزستان(KHO-WhE0104-363)
نماد کالا KHO-WhE0104-363 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده خوزستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - KHO-WhE0104-363
تولید کننده محل تحویل
خوزستان خوزستان
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
9,030.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
4,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید قند شیروان(SHC-SuA0069-00)
نماد کالا SHC-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند شیروان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - SHC-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند شیروان انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید قند کرج(KCO-SuA0069-00)
نماد کالا KCO-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند کرج
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - KCO-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند کرج انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید قند اصفهان(ESSO-SuA0069-00)
نماد کالا ESSO-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - ESSO-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند اصفهان انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
روغن خام سویا آرژانتین(ARG-CRSOYOI-359)
نماد کالا ARG-CRSOYOI-359 نام کالا روغن خام سویا تولید کننده آرژانتین
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
روغن خام سویا - ARG-CRSOYOI-359
تولید کننده محل تحویل
آرژانتین چهار محال بختیاری
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
30,600.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
30,599.00 100
123.00 ۱۰۰
1.00 500
شکر خام برزیل(BRA-SuB0069-100)
نماد کالا BRA-SuB0069-100 نام کالا شکر خام تولید کننده برزیل
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر خام - BRA-SuB0069-100
تولید کننده محل تحویل
برزیل چابهار
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
23,500.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0

پتروشیمی

زمان شروع ۱۳:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۴:۱۵:۳۰ ۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان(LOR-HD62N07UVWP-00)
نماد کالا LOR-HD62N07UVWP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV تولید کننده پتروشیمی لرستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - LOR-HD62N07UVWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی لرستان انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
39,461.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
504
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند(SHPC-LLD0209AAWP-00)
نماد کالا SHPC-LLD0209AAWP-00 نام کالا پلی اتیلن سبک خطی 0209AA تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - SHPC-LLD0209AAWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
41,288.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
360
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند(SHPC-LLD0209KJWP-00)
نماد کالا SHPC-LLD0209KJWP-00 نام کالا پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ - SHPC-LLD0209KJWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
42,584.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
260
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند(SHPC-HDEX3WP-00)
نماد کالا SHPC-HDEX3WP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - SHPC-HDEX3WP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
40,053.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,500
قیمت خریدار تقاضا
1.00 40
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند(SHPC-PPHP552RWP-00)
نماد کالا SHPC-PPHP552RWP-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی HP552R تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی HP552R - SHPC-PPHP552RWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
35,099.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند(SHPC-PPZ30SWP-00)
نماد کالا SHPC-PPZ30SWP-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی Z30S تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی Z30S - SHPC-PPZ30SWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
35,099.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
360
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند(SHPC-PPEPC40RWP-00)
نماد کالا SHPC-PPEPC40RWP-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R - SHPC-PPEPC40RWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
40,226.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
300
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند(SHPC-MD3840UAWP-00)
نماد کالا SHPC-MD3840UAWP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - SHPC-MD3840UAWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
40,289.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
800
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند(SHPC-PPHP550JWP-00)
نماد کالا SHPC-PPHP550JWP-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی HP550J تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی HP550J - SHPC-PPHP550JWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
35,099.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
540
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند(SHPC-PPHP510LWP-00)
نماد کالا SHPC-PPHP510LWP-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی HP510L تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی HP510L - SHPC-PPHP510LWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
35,099.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
80
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه(KEPE-HDBL3WP-00)
نماد کالا KEPE-HDBL3WP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین بادی BL3 تولید کننده پلیمر کرمانشاه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - KEPE-HDBL3WP-00
تولید کننده محل تحویل
پلیمر کرمانشاه انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
39,565.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
720
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار(PNCO-PPSF060J-00)
نماد کالا PNCO-PPSF060J-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی SF060 تولید کننده پتروشیمی پلی نار
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی SF060 - PNCO-PPSF060J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی پلی نار انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
35,099.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
630
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی(NZCH-PPZH550JJ-00)
نماد کالا NZCH-PPZH550JJ-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی ZH550J تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی ZH550J - NZCH-PPZH550JJ-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
35,099.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
504
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی(NZCH-PPZR230CJ-00)
نماد کالا NZCH-PPZR230CJ-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - NZCH-PPZR230CJ-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
40,226.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
504
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی(NZCH-PPZH525JJ-00)
نماد کالا NZCH-PPZH525JJ-00 نام کالا پلی پروپیلن فیلم ZH525J تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن فیلم ZH525J - NZCH-PPZH525JJ-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
35,460.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,008
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی(NZCH-PPZB332LJ-00)
نماد کالا NZCH-PPZB332LJ-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L - NZCH-PPZB332LJ-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
40,226.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
105
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی(NZCH-PPZR340RJ-00)
نماد کالا NZCH-PPZR340RJ-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - NZCH-PPZR340RJ-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
41,309.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
63
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد(MAPE-LLD22402WP-00)
نماد کالا MAPE-LLD22402WP-00 نام کالا پلی اتیلن سبک خطی 22402 تولید کننده پتروشیمی مهاباد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک خطی 22402 - MAPE-LLD22402WP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مهاباد انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
41,288.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
600
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم(JPC-HD52502WP-00)
نماد کالا JPC-HD52502WP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 تولید کننده پتروشیمی جم
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 - JPC-HD52502WP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی جم انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
44,938.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
583
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم(JPC-LLD22501KJPP-00)
نماد کالا JPC-LLD22501KJPP-00 نام کالا پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ تولید کننده پتروشیمی جم
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ - JPC-LLD22501KJPP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی جم انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
42,584.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,002
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم(JPC-LLD22501AAPP-00)
نماد کالا JPC-LLD22501AAPP-00 نام کالا پلی اتیلن سبک خطی 22501AA تولید کننده پتروشیمی جم
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA - JPC-LLD22501AAPP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی جم انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
41,288.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,002
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم(JPC-HDEX5WP-00)
نماد کالا JPC-HDEX5WP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 تولید کننده پتروشیمی جم
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - JPC-HDEX5WP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی جم انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
39,574.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,002
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم(JPC-HDBL3WP-00)
نماد کالا JPC-HDBL3WP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین بادی BL3 تولید کننده پتروشیمی جم
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - JPC-HDBL3WP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی جم انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
39,565.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,012
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم(JPC-HD52518WP-00)
نماد کالا JPC-HD52518WP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 تولید کننده پتروشیمی جم
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - JPC-HD52518WP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی جم انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
38,739.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,003
قیمت خریدار تقاضا
111.00 11
1.00 ۲۲
0.00 0
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون(MPC-PPC30SL-00)
نماد کالا MPC-PPC30SL-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی C30S تولید کننده پتروشیمی مارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی C30S - MPC-PPC30SL-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مارون انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
35,099.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
506
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون(MPC-PPHP525JL-00)
نماد کالا MPC-PPHP525JL-00 نام کالا پلی پروپیلن فیلم HP525J تولید کننده پتروشیمی مارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن فیلم HP525J - MPC-PPHP525JL-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مارون انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
35,460.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
484
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون(MPC-PPZ30GL-00)
نماد کالا MPC-PPZ30GL-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی Z30G تولید کننده پتروشیمی مارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی Z30G - MPC-PPZ30GL-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مارون انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
35,099.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
374
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون(MPC-PPMR230CL-00)
نماد کالا MPC-PPMR230CL-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی MR230C تولید کننده پتروشیمی مارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - MPC-PPMR230CL-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مارون انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
40,226.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
506
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال(RJCO-PPRG1102XKJ-00)
نماد کالا RJCO-PPRG1102XKJ-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی RG1102XK تولید کننده پتروشیمی رجال
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - RJCO-PPRG1102XKJ-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی رجال انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
35,099.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
210
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال(RJCO-PP1102LWP-00)
نماد کالا RJCO-PP1102LWP-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی 1102L تولید کننده پتروشیمی رجال
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی 1102L - RJCO-PP1102LWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی رجال انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
35,099.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
110
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون(MPC-HDBL3L-00)
نماد کالا MPC-HDBL3L-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین بادی BL3 تولید کننده پتروشیمی مارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - MPC-HDBL3L-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مارون انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
39,565.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
220
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون(MPC-HDCRP100NL-00)
نماد کالا MPC-HDCRP100NL-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N تولید کننده پتروشیمی مارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - MPC-HDCRP100NL-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مارون انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
40,843.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
220
قیمت خریدار تقاضا
1.00 22
0.00 ۰
0.00 0

فرآورده های نفتی

زمان شروع ۱۲:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۲:۳۱:۰۰ ۰
قیر 6070 نفت جی(JRC-BI6070B-00)
نماد کالا JRC-BI6070B-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - JRC-BI6070B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
9,361.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 85100 نفت جی(JRC-BI85100B-00)
نماد کالا JRC-BI85100B-00 نام کالا قیر 85100 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 85100 - JRC-BI85100B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
9,361.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 4050 نفت جی(JRC-BI4050B-00)
نماد کالا JRC-BI4050B-00 نام کالا قیر 4050 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 4050 - JRC-BI4050B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
9,761.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG6422 نفت جی(JRC-BIPG6422B-00)
نماد کالا JRC-BIPG6422B-00 نام کالا قیر PG6422 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG6422 - JRC-BIPG6422B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
9,511.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG5822 نفت جی(JRC-BIPG5822B-00)
نماد کالا JRC-BIPG5822B-00 نام کالا قیر PG5822 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG5822 - JRC-BIPG5822B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
9,511.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG7010 نفت جی(JRC-BIPG7010B-00)
نماد کالا JRC-BIPG7010B-00 نام کالا قیر PG7010 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG7010 - JRC-BIPG7010B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
9,811.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نفت جی(JRC-BI6070B-00)
نماد کالا JRC-BI6070B-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - JRC-BI6070B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
9,361.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 85100 نفت جی(JRC-BI85100B-00)
نماد کالا JRC-BI85100B-00 نام کالا قیر 85100 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 85100 - JRC-BI85100B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
9,361.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 4050 نفت جی(JRC-BI4050B-00)
نماد کالا JRC-BI4050B-00 نام کالا قیر 4050 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 4050 - JRC-BI4050B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
9,761.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG6422 نفت جی(JRC-BIPG6422B-00)
نماد کالا JRC-BIPG6422B-00 نام کالا قیر PG6422 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG6422 - JRC-BIPG6422B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
9,511.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG5822 نفت جی(JRC-BIPG5822B-00)
نماد کالا JRC-BIPG5822B-00 نام کالا قیر PG5822 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG5822 - JRC-BIPG5822B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
9,511.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG7010 نفت جی(JRC-BIPG7010B-00)
نماد کالا JRC-BIPG7010B-00 نام کالا قیر PG7010 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG7010 - JRC-BIPG7010B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
9,811.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
لوب کات سنگین پالایش نفت بندرعباس(BORC-LUBECUTHB-00)
نماد کالا BORC-LUBECUTHB-00 نام کالا لوب کات سنگین تولید کننده پالایش نفت بندرعباس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
لوب کات سنگین - BORC-LUBECUTHB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت بندرعباس انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
11,416.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
8,000
قیمت خریدار تقاضا
11,000.00 1,500
0.00 ۰
0.00 0
گوگرد گرانوله پالایش نفت تبریز(TORC-GRSUSUB-00)
نماد کالا TORC-GRSUSUB-00 نام کالا گوگرد گرانوله تولید کننده پالایش نفت تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گوگرد گرانوله - TORC-GRSUSUB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
1,826.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز(TORC-VBB-00)
نماد کالا TORC-VBB-00 نام کالا وکیوم باتوم تولید کننده پالایش نفت تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
وکیوم باتوم - TORC-VBB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,338.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
100.00 3,000
1.00 ۳,۰۰۰
0.00 0
قیر 6070 پالایش نفت تبریز(TORC-BI6070B-00)
نماد کالا TORC-BI6070B-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده پالایش نفت تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - TORC-BI6070B-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
8,585.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
لوب کات سبک پالایش نفت تبریز(TORC-LUBECUTLB-00)
نماد کالا TORC-LUBECUTLB-00 نام کالا لوب کات سبک تولید کننده پالایش نفت تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
لوب کات سبک - TORC-LUBECUTLB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
11,714.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
سلاپس واکس پالایش نفت تبریز(TORC-SLAPWAXB-00)
نماد کالا TORC-SLAPWAXB-00 نام کالا سلاپس واکس تولید کننده پالایش نفت تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سلاپس واکس - TORC-SLAPWAXB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
9,377.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
گوگرد گرانوله پالایش نفت آبادان(ABRO-GRSUSUB-00)
نماد کالا ABRO-GRSUSUB-00 نام کالا گوگرد گرانوله تولید کننده پالایش نفت آبادان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گوگرد گرانوله - ABRO-GRSUSUB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت آبادان انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
1,826.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
گوگرد کلوخه پالایش نفت آبادان(ABRO-LUSUB-00)
نماد کالا ABRO-LUSUB-00 نام کالا گوگرد کلوخه تولید کننده پالایش نفت آبادان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گوگرد کلوخه - ABRO-LUSUB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت آبادان انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
1,552.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 دنا بام گلستان(DBG-BI6070B-00)
نماد کالا DBG-BI6070B-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده دنا بام گلستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - DBG-BI6070B-00
تولید کننده محل تحویل
دنا بام گلستان انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
10,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس(BORC-VBSB-00)
نماد کالا BORC-VBSB-00 نام کالا وکیوم باتوم تولید کننده پالایش نفت بندرعباس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
وکیوم باتوم - BORC-VBSB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت بندرعباس انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,705.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
12,000
قیمت خریدار تقاضا
10.00 12,000
0.00 ۰
0.00 0

فرعی

زمان شروع ۱۲:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۲:۵۸:۱۵ ۰
ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(IRIR-DSMDAME-089)
نماد کالا IRIR-DSMDAME-089 نام کالا ضایعات فلزی تولید کننده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ضایعات فلزی - IRIR-DSMDAME-089
تولید کننده محل تحویل
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تهران
سلف - تحویل شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,600.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
90
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(IRIR-DSMDAME-222)
نماد کالا IRIR-DSMDAME-222 نام کالا ضایعات فلزی تولید کننده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ضایعات فلزی - IRIR-DSMDAME-222
تولید کننده محل تحویل
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران کرمان
سلف - تحویل شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
6,100.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
20
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(IRIR-DSMDAME-222)
نماد کالا IRIR-DSMDAME-222 نام کالا ضایعات فلزی تولید کننده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ضایعات فلزی - IRIR-DSMDAME-222
تولید کننده محل تحویل
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران کرمان
سلف - تحویل شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
8,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(IRIR-DSMDAME-222)
نماد کالا IRIR-DSMDAME-222 نام کالا ضایعات فلزی تولید کننده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ضایعات فلزی - IRIR-DSMDAME-222
تولید کننده محل تحویل
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران کرمان
سلف - تحویل شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
33,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(IRIR-DSMDAME-222)
نماد کالا IRIR-DSMDAME-222 نام کالا ضایعات فلزی تولید کننده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ضایعات فلزی - IRIR-DSMDAME-222
تولید کننده محل تحویل
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران کرمان
سلف - تحویل شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
8
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(IRIR-DSMDAME-222)
نماد کالا IRIR-DSMDAME-222 نام کالا ضایعات فلزی تولید کننده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ضایعات فلزی - IRIR-DSMDAME-222
تولید کننده محل تحویل
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران کرمان
سلف - تحویل شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
6,800.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
300
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(IRIR-DSMDAME-222)
نماد کالا IRIR-DSMDAME-222 نام کالا ضایعات فلزی تولید کننده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ضایعات فلزی - IRIR-DSMDAME-222
تولید کننده محل تحویل
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران کرمان
سلف - تحویل شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
8,100.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
20
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(IRIR-DSMDAME-222)
نماد کالا IRIR-DSMDAME-222 نام کالا ضایعات فلزی تولید کننده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ضایعات فلزی - IRIR-DSMDAME-222
تولید کننده محل تحویل
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران کرمان
سلف - تحویل شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,700.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
25
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(IRIR-DSMDAME-222)
نماد کالا IRIR-DSMDAME-222 نام کالا ضایعات فلزی تولید کننده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ضایعات فلزی - IRIR-DSMDAME-222
تولید کننده محل تحویل
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران کرمان
سلف - تحویل شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
2,800.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(IRIR-DSMDAME-222)
نماد کالا IRIR-DSMDAME-222 نام کالا ضایعات فلزی تولید کننده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ضایعات فلزی - IRIR-DSMDAME-222
تولید کننده محل تحویل
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران کرمان
سلف - تحویل شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,100.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(IRIR-DSMDAME-222)
نماد کالا IRIR-DSMDAME-222 نام کالا ضایعات فلزی تولید کننده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ضایعات فلزی - IRIR-DSMDAME-222
تولید کننده محل تحویل
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران کرمان
سلف - تحویل شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
8,400.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
50
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(IRIR-DSMDAME-222)
نماد کالا IRIR-DSMDAME-222 نام کالا ضایعات فلزی تولید کننده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ضایعات فلزی - IRIR-DSMDAME-222
تولید کننده محل تحویل
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران کرمان
سلف - تحویل شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,600.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
144
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(IRIR-DSMDAME-089)
نماد کالا IRIR-DSMDAME-089 نام کالا ضایعات فلزی تولید کننده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ضایعات فلزی - IRIR-DSMDAME-089
تولید کننده محل تحویل
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تهران
سلف - تحویل شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
7,600.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
50
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(IRIR-DSMDAME-089)
نماد کالا IRIR-DSMDAME-089 نام کالا ضایعات فلزی تولید کننده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ضایعات فلزی - IRIR-DSMDAME-089
تولید کننده محل تحویل
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تهران
سلف - تحویل شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
6,800.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
9
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 نوید زرشیمی(NZCH-PPZR340RO1J-00)
نماد کالا NZCH-PPZR340RO1J-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 - NZCH-PPZR340RO1J-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
37,178.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
63
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 پتروشیمی جم(JPC-HD52502SUWO1P-00)
نماد کالا JPC-HD52502SUWO1P-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 تولید کننده پتروشیمی جم
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 - JPC-HD52502SUWO1P-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی جم انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
41,198.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
110
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم(JPC-LLD22501KJPO1P-00)
نماد کالا JPC-LLD22501KJPO1P-00 نام کالا پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 تولید کننده پتروشیمی جم
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 - JPC-LLD22501KJPO1P-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی جم انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
38,326.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
220
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
جوجه یک روزه کوه مرغ شمال (KMSH-DSMCHCK-00)
نماد کالا KMSH-DSMCHCK-00 نام کالا جوجه یک روزه تولید کننده کوه مرغ شمال
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جوجه یک روزه  - KMSH-DSMCHCK-00
تولید کننده محل تحویل
کوه مرغ شمال انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
18,000.00
عرضه(1 عدد)
30,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
جوجه یک روزه کوه مرغ شمال (KMSH-DSMCHCK-00)
نماد کالا KMSH-DSMCHCK-00 نام کالا جوجه یک روزه تولید کننده کوه مرغ شمال
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جوجه یک روزه  - KMSH-DSMCHCK-00
تولید کننده محل تحویل
کوه مرغ شمال انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
18,000.00
عرضه(1 عدد)
10,000
قیمت خریدار تقاضا
1.00 10,000
0.00 ۰
0.00 0
جوجه یک روزه کوه مرغ شمال (KMSH-DSMCHCK-00)
نماد کالا KMSH-DSMCHCK-00 نام کالا جوجه یک روزه تولید کننده کوه مرغ شمال
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جوجه یک روزه  - KMSH-DSMCHCK-00
تولید کننده محل تحویل
کوه مرغ شمال انبار کارخانه
سلف - تحویل دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
قیمت فروشنده(ریال)
18,000.00
عرضه(1 عدد)
30,000
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0