بروز رسانی خودکار
آخرین بروز رسانی : برقراری ارتباط

صنعتی

زمان شروع ۱۱:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۱:۳۰:۳۰ ۰
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان(KES-LRAUAA3B-00)
نماد کالا KES-LRAUAA3B-00 نام کالا میلگرد 10-A3 تولید کننده فولاد کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
میلگرد 10-A3 - KES-LRAUAA3B-00
تولید کننده محل تحویل
فولاد کرمان انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
22,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
220
قیمت خریدار تقاضا
22,000.00 330
0.00 ۰
0.00 0
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان(MSC-HS30109-00)
نماد کالا MSC-HS30109-00 نام کالا ورق گرم B تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ورق گرم B - MSC-HS30109-00
تولید کننده محل تحویل
فولاد مبارکه اصفهان انبار کارخانه
سلف - تحویل سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
23,500.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
25,300
قیمت خریدار تقاضا
24,714.00 7,370
24,711.00 ۵۵۰
24,701.00 9,900
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان(MSC-HS40109-00)
نماد کالا MSC-HS40109-00 نام کالا ورق گرم C تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ورق گرم C - MSC-HS40109-00
تولید کننده محل تحویل
فولاد مبارکه اصفهان انبار کارخانه
سلف - تحویل سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
23,500.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10,450
قیمت خریدار تقاضا
23,500.00 5,390
1,000.00 ۶۶۰
10.00 1,100
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSD-00)
نماد کالا NCI-NMMSD-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSD-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
271,536.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
271,536.00 20
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSC-00)
نماد کالا NCI-NMMSC-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSC-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
268,487.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
268,487.00 20
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSC-00)
نماد کالا NCI-NMMSC-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSC-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
276,336.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
276,336.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSC-00)
نماد کالا NCI-NMMSC-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSC-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
277,820.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
277,820.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSC-00)
نماد کالا NCI-NMMSC-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSC-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
273,072.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
273,072.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSD-00)
نماد کالا NCI-NMMSD-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSD-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
281,887.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
281,887.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSD-00)
نماد کالا NCI-NMMSD-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSD-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
276,277.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
276,277.00 20
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSC-00)
نماد کالا NCI-NMMSC-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSC-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
271,618.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
271,620.00 10
271,618.00 ۱۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSC-00)
نماد کالا NCI-NMMSC-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSC-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
274,760.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
274,760.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSD-00)
نماد کالا NCI-NMMSD-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSD-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
289,453.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
289,453.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSC-00)
نماد کالا NCI-NMMSC-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSC-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
279,460.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
279,482.00 10
279,460.00 ۱۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSD-00)
نماد کالا NCI-NMMSD-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSD-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
282,115.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
282,155.00 10
282,115.00 ۱۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSC-00)
نماد کالا NCI-NMMSC-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSC-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
272,727.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
272,727.00 20
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSC-00)
نماد کالا NCI-NMMSC-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSC-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
275,337.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
275,337.00 20
0.00 ۰
0.00 0
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان(MSC-HS30109-00)
نماد کالا MSC-HS30109-00 نام کالا ورق گرم B تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ورق گرم B - MSC-HS30109-00
تولید کننده محل تحویل
فولاد مبارکه اصفهان انبار کارخانه
سلف (مچینگ) - تحویل سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
24,602.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
29,068
قیمت خریدار تقاضا
24,602.00 29,068
0.00 ۰
0.00 0

کشاورزی

زمان شروع ۱۰:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۰:۱۹:۱۵ ۰
گندم خوراکی البرز(ALBR-WhE0104-355)
نماد کالا ALBR-WhE0104-355 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده البرز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - ALBR-WhE0104-355
تولید کننده محل تحویل
البرز البرز
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
9,020.00 250
206.00 ۲۵۰
0.00 0
شکر خام برزیل(BRA-SuB0069-532)
نماد کالا BRA-SuB0069-532 نام کالا شکر خام تولید کننده برزیل
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر خام - BRA-SuB0069-532
تولید کننده محل تحویل
برزیل بندر امام خمینی
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
22,050.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
22,050.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری(CHAC-SuA0069-00)
نماد کالا CHAC-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده کارخانه قند چهارمحال بختیاری
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - CHAC-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
کارخانه قند چهارمحال بختیاری انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 125
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید قند تربت حیدریه(GHTH-SuA0069-00)
نماد کالا GHTH-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند تربت حیدریه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - GHTH-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند تربت حیدریه انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
600
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 25
1.00 ۲۵
0.00 0
شکر سفید قند چناران(GHCH-SuA0069-00)
نماد کالا GHCH-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند چناران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - GHCH-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند چناران انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 25
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید قند شیروان(SHC-SuA0069-00)
نماد کالا SHC-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند شیروان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - SHC-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند شیروان انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
400
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 25
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید قند شیرین(GHSH-SuA0069-00)
نماد کالا GHSH-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند شیرین
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - GHSH-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند شیرین انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
300
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 25
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید قند فیروزکوه(GHF-SuA0069-00)
نماد کالا GHF-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند فیروزکوه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - GHF-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند فیروزکوه انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 25
1.00 ۲۵
0.00 0
شکر سفید قند میبد(MYC-SuA0069-00)
نماد کالا MYC-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند میبد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - MYC-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند میبد انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 100
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی کردستان(KORD-WhE0104-371)
نماد کالا KORD-WhE0104-371 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده کردستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - KORD-WhE0104-371
تولید کننده محل تحویل
کردستان کردستان
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
9,020.00 250
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید کشت و صنعت جوین(JCO-SuA0069-00)
نماد کالا JCO-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده کشت و صنعت جوین
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - JCO-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
کشت و صنعت جوین انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
400
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 25
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی گلستان(GOLE-WhE0104-375)
نماد کالا GOLE-WhE0104-375 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده گلستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - GOLE-WhE0104-375
تولید کننده محل تحویل
گلستان گلستان
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
9,020.00 1,000
1.00 ۲۵۰
0.00 0
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ(GHSD-SuA0069-00)
نماد کالا GHSD-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - GHSD-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
300
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 25
0.00 ۰
0.00 0
جوجه یک روزه گوشتی ناصر ضیغمی(NZE-MCHCK-00)
نماد کالا NZE-MCHCK-00 نام کالا جوجه یک روزه گوشتی تولید کننده ناصر ضیغمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جوجه یک روزه گوشتی - NZE-MCHCK-00
تولید کننده محل تحویل
ناصر ضیغمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
16,500.00
عرضه(1 عدد)
30,000
قیمت خریدار تقاضا
16,500.00 30,000
0.00 ۰
0.00 0

پتروشیمی

زمان شروع ۱۳:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۴:۰۹:۳۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون(MPC-PPC30SL-00)
نماد کالا MPC-PPC30SL-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی C30S تولید کننده پتروشیمی مارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی C30S - MPC-PPC30SL-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مارون انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
39,743.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,024
قیمت خریدار تقاضا
43,717.00 44
43,229.00 ۲۲
43,000.00 22
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی(NZCH-PPZR230CJ-00)
نماد کالا NZCH-PPZR230CJ-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - NZCH-PPZR230CJ-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
44,994.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
315
قیمت خریدار تقاضا
49,493.00 13,860
47,694.00 ۲۱
44,994.00 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی(NZCH-PPZB332CJ-00)
نماد کالا NZCH-PPZB332CJ-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - NZCH-PPZB332CJ-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
44,994.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
315
قیمت خریدار تقاضا
49,493.00 13,062
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی(NZCH-PPZH525JJ-00)
نماد کالا NZCH-PPZH525JJ-00 نام کالا پلی پروپیلن فیلم ZH525J تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن فیلم ZH525J - NZCH-PPZH525JJ-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
40,113.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,512
قیمت خریدار تقاضا
44,124.00 6,951
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه(KEPE-HDBL3WP-00)
نماد کالا KEPE-HDBL3WP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین بادی BL3 تولید کننده پلیمر کرمانشاه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - KEPE-HDBL3WP-00
تولید کننده محل تحویل
پلیمر کرمانشاه انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
41,165.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
960
قیمت خریدار تقاضا
41,165.00 408
1.00 ۲۴
0.00 0
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار(PNCO-PPSF060J-00)
نماد کالا PNCO-PPSF060J-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی SF060 تولید کننده پتروشیمی پلی نار
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی SF060 - PNCO-PPSF060J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی پلی نار انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
39,743.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
903
قیمت خریدار تقاضا
42,856.00 84
42,699.00 ۸۴
42,556.00 42
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون(MPC-PPHP552RL-00)
نماد کالا MPC-PPHP552RL-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی HP552R تولید کننده پتروشیمی مارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی HP552R - MPC-PPHP552RL-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مارون انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
39,743.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
484
قیمت خریدار تقاضا
43,717.00 2,904
42,717.00 ۲۲
42,150.00 66
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون(MPC-HDEX5L-00)
نماد کالا MPC-HDEX5L-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 تولید کننده پتروشیمی مارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - MPC-HDEX5L-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مارون انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
41,646.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,518
قیمت خریدار تقاضا
41,646.00 220
40,000.00 ۲۲
0.00 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون(MPC-HDBL3L-00)
نماد کالا MPC-HDBL3L-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین بادی BL3 تولید کننده پتروشیمی مارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - MPC-HDBL3L-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مارون انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
41,165.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
110
قیمت خریدار تقاضا
43,888.00 110
42,819.00 ۴۴
42,169.00 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان(LOR-HD62N07UVWP-00)
نماد کالا LOR-HD62N07UVWP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV تولید کننده پتروشیمی لرستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - LOR-HD62N07UVWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی لرستان انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
40,088.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
240
قیمت خریدار تقاضا
40,088.00 96
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان(LOR-HD54B04UVWP-00)
نماد کالا LOR-HD54B04UVWP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV تولید کننده پتروشیمی لرستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - LOR-HD54B04UVWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی لرستان انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
40,088.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
240
قیمت خریدار تقاضا
40,088.00 72
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد(MAPE-LLD22B03WP-00)
نماد کالا MAPE-LLD22B03WP-00 نام کالا پلی اتیلن سبک خطی 22B03 تولید کننده پتروشیمی مهاباد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 - MAPE-LLD22B03WP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مهاباد انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
41,543.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
384
قیمت خریدار تقاضا
41,543.00 96
1.00 ۲۴
0.00 0

صادراتی تهران

زمان شروع ۱۱:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۱:۳۴:۱۵ ۰
شیرخشک اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران(EMTI-DSMMILKPOWEX-365)
نماد کالا EMTI-DSMMILKPOWEX-365 نام کالا شیرخشک تولید کننده اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شیرخشک - EMTI-DSMMILKPOWEX-365
تولید کننده محل تحویل
اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران سمنان
نقدی ($) - تحویل شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
2,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
2,338.00 200
2,323.00 ۲۰۰
2,052.00 200

صادراتی کیش

زمان شروع ۱۱:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۱:۳۴:۳۰ ۰
عایق رطوبتی BPP صدف گستر دلیجان(SGD-INBPPWPEX-00)
نماد کالا SGD-INBPPWPEX-00 نام کالا عایق رطوبتی BPP تولید کننده صدف گستر دلیجان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
عایق رطوبتی BPP - SGD-INBPPWPEX-00
تولید کننده محل تحویل
صدف گستر دلیجان انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل پنج شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
420.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,996
قیمت خریدار تقاضا
420.00 200
0.00 ۰
0.00 0
عایق رطوبتی BOF دماوند بام دلیجان(DBJ-INBOFBEX-00)
نماد کالا DBJ-INBOFBEX-00 نام کالا عایق رطوبتی BOF تولید کننده دماوند بام دلیجان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
عایق رطوبتی BOF - DBJ-INBOFBEX-00
تولید کننده محل تحویل
دماوند بام دلیجان انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
505.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
505.00 200
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 صنعت قیر هرمزگان(HBI-BI6070BEX-00)
نماد کالا HBI-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده صنعت قیر هرمزگان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - HBI-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
صنعت قیر هرمزگان انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
215.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
215.00 2,000
0.00 ۰
0.00 0

فرآورده های نفتی

زمان شروع ۱۲:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۲:۱۶:۴۵ ۰
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان(IORC-VBB-00)
نماد کالا IORC-VBB-00 نام کالا وکیوم باتوم تولید کننده پالایش نفت اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
وکیوم باتوم - IORC-VBB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت اصفهان انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
7,241.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
6,000
قیمت خریدار تقاضا
7,391.00 200
7,359.00 ۱,۰۰۰
7,339.00 1,000
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان(IORC-LUSUB-00)
نماد کالا IORC-LUSUB-00 نام کالا گوگرد کلوخه تولید کننده پالایش نفت اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گوگرد کلوخه - IORC-LUSUB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت اصفهان انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
2,644.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,500
قیمت خریدار تقاضا
2,644.00 840
0.00 ۰
0.00 0
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان(IORC-LUBECUTLB-00)
نماد کالا IORC-LUBECUTLB-00 نام کالا لوب کات سبک تولید کننده پالایش نفت اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
لوب کات سبک - IORC-LUBECUTLB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت اصفهان انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
11,909.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
1.00 3,000
0.00 ۰
0.00 0
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز(TORC-VBB-00)
نماد کالا TORC-VBB-00 نام کالا وکیوم باتوم تولید کننده پالایش نفت تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
وکیوم باتوم - TORC-VBB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
7,965.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
7,965.00 5,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG6422 نفت جی(JRC-BIPG6422B-00)
نماد کالا JRC-BIPG6422B-00 نام کالا قیر PG6422 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG6422 - JRC-BIPG6422B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,363.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
6,000
قیمت خریدار تقاضا
9,363.00 4,675
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نفت جی(JRC-BI6070B-00)
نماد کالا JRC-BI6070B-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - JRC-BI6070B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,113.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
40,000
قیمت خریدار تقاضا
9,113.00 34,358
0.00 ۰
0.00 0
قیر 85100 نفت جی(JRC-BI85100B-00)
نماد کالا JRC-BI85100B-00 نام کالا قیر 85100 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 85100 - JRC-BI85100B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,113.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
9,113.00 505
0.00 ۰
0.00 0
قیر MC250 نفت جی(JRC-BIMC250B-00)
نماد کالا JRC-BIMC250B-00 نام کالا قیر MC250 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر MC250 - JRC-BIMC250B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
12,777.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
12,777.00 170
0.00 ۰
0.00 0
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز(SORC-VBSB-00)
نماد کالا SORC-VBSB-00 نام کالا وکیوم باتوم تولید کننده پالایش نفت شیراز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
وکیوم باتوم - SORC-VBSB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت شیراز انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
7,603.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
6,000
قیمت خریدار تقاضا
7,603.00 4,000
0.00 ۰
0.00 0
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس(BORC-VBSB-00)
نماد کالا BORC-VBSB-00 نام کالا وکیوم باتوم تولید کننده پالایش نفت بندرعباس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
وکیوم باتوم - BORC-VBSB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت بندرعباس انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
7,603.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
15,000
قیمت خریدار تقاضا
7,603.00 15,000
0.00 ۰
0.00 0
اسلاک واکس سنگین ویژه 12% نفت سپاهان(SOC-HSWS012B-00)
نماد کالا SOC-HSWS012B-00 نام کالا اسلاک واکس سنگین ویژه 12% تولید کننده نفت سپاهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اسلاک واکس سنگین ویژه 12%  - SOC-HSWS012B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت سپاهان انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
20,300.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
851
قیمت خریدار تقاضا
20,300.00 805
0.00 ۰
0.00 0
روغن پایه SN500 نفت سپاهان(SOC-BOSN500B-00)
نماد کالا SOC-BOSN500B-00 نام کالا روغن پایه SN500 تولید کننده نفت سپاهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
روغن پایه SN500 - SOC-BOSN500B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت سپاهان انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
31,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
253
قیمت خریدار تقاضا
31,000.00 46
0.00 ۰
0.00 0

فرعی

زمان شروع ۱۲:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۲:۴۵:۳۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 نوید زرشیمی(NZCH-PPZB332CO1J-00)
نماد کالا NZCH-PPZB332CO1J-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 - NZCH-PPZB332CO1J-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
40,495.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
42
قیمت خریدار تقاضا
48,765.00 21
47,779.00 ۲۱
46,355.00 42
پودر نارگیل اندونزی(ANDO-DSMCOPO-089)
نماد کالا ANDO-DSMCOPO-089 نام کالا پودر نارگیل تولید کننده اندونزی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پودر نارگیل - ANDO-DSMCOPO-089
تولید کننده محل تحویل
اندونزی تهران
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
49,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
53
قیمت خریدار تقاضا
49,000.00 53
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B01 درجه 1 پتروشیمی مهاباد(MAPE-LLD22B01WO1P-00)
نماد کالا MAPE-LLD22B01WO1P-00 نام کالا پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B01 درجه 1 تولید کننده پتروشیمی مهاباد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B01 درجه 1  - MAPE-LLD22B01WO1P-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مهاباد انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
37,389.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
720
قیمت خریدار تقاضا
39,790.00 96
39,678.00 ۲۴
39,555.00 72
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02 درجه 1 پتروشیمی مهاباد(MAPE-LLD22B02WO1P-00)
نماد کالا MAPE-LLD22B02WO1P-00 نام کالا پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02 درجه 1 تولید کننده پتروشیمی مهاباد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02 درجه 1  - MAPE-LLD22B02WO1P-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مهاباد انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
37,389.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
96
قیمت خریدار تقاضا
39,758.00 24
39,719.00 ۴۸
39,559.00 96
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پلیمر کرمانشاه(KEPE-HDBL3WO1P-00)
نماد کالا KEPE-HDBL3WO1P-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 تولید کننده پلیمر کرمانشاه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 - KEPE-HDBL3WO1P-00
تولید کننده محل تحویل
پلیمر کرمانشاه انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
37,048.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
552
قیمت خریدار تقاضا
40,555.00 24
40,420.00 ۵۲۸
39,909.00 24