بروز رسانی خودکار
آخرین بروز رسانی : برقراری ارتباط

صنعتی

زمان شروع ۱۱:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۱:۰۹:۵۰ ۰
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMGODSD-00)
نماد کالا NCI-NMGODSD-00 نام کالا کنسانتره فلزات گرانبها تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
کنسانتره فلزات گرانبها - NCI-NMGODSD-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
6,251,715.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3
قیمت خریدار تقاضا
6,251,715.00 3
0.00 ۰
0.00 0
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMGODSD-00)
نماد کالا NCI-NMGODSD-00 نام کالا کنسانتره فلزات گرانبها تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
کنسانتره فلزات گرانبها - NCI-NMGODSD-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
7,204,241.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3
قیمت خریدار تقاضا
7,204,241.00 3
0.00 ۰
0.00 0
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMGODSD-00)
نماد کالا NCI-NMGODSD-00 نام کالا کنسانتره فلزات گرانبها تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
کنسانتره فلزات گرانبها - NCI-NMGODSD-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
6,552,188.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3
قیمت خریدار تقاضا
6,552,188.00 3
0.00 ۰
0.00 0
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMGODSD-00)
نماد کالا NCI-NMGODSD-00 نام کالا کنسانتره فلزات گرانبها تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
کنسانتره فلزات گرانبها - NCI-NMGODSD-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
3,893,910.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3
قیمت خریدار تقاضا
3,893,910.00 3
0.00 ۰
0.00 0
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-SLG-00)
نماد کالا NCI-SLG-00 نام کالا مس کم عیار (سرباره G ) تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
مس کم عیار (سرباره G ) - NCI-SLG-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
462.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10,000
قیمت خریدار تقاضا
462.00 2,000
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSB-00)
نماد کالا NCI-NMMSB-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSB-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
417,936.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
417,936.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSC-00)
نماد کالا NCI-NMMSC-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSC-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
426,160.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
426,160.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSA-00)
نماد کالا NCI-NMMSA-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSA-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
397,772.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
397,772.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSA-00)
نماد کالا NCI-NMMSA-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSA-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
401,233.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
401,233.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSA-00)
نماد کالا NCI-NMMSA-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSA-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
400,664.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
400,664.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSA-00)
نماد کالا NCI-NMMSA-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSA-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
397,525.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
397,525.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSF-00)
نماد کالا NCI-NMMSF-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSF-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
393,395.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
393,395.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSF-00)
نماد کالا NCI-NMMSF-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSF-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
386,264.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
386,264.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSF-00)
نماد کالا NCI-NMMSF-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSF-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
385,400.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
385,400.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSF-00)
نماد کالا NCI-NMMSF-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSF-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
392,755.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
392,755.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSC-00)
نماد کالا NCI-NMMSC-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSC-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
419,455.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
419,455.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSC-00)
نماد کالا NCI-NMMSC-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSC-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
419,242.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
419,242.00 10
0.00 ۰
0.00 0
آهن اسفنجی فولاد سیرجان ایرانیان(SIS-DRI-00)
نماد کالا SIS-DRI-00 نام کالا آهن اسفنجی تولید کننده فولاد سیرجان ایرانیان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
آهن اسفنجی - SIS-DRI-00
تولید کننده محل تحویل
فولاد سیرجان ایرانیان انبار کارخانه
سلف - تحویل شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
12,067.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10,000
قیمت خریدار تقاضا
12,670.00 15,000
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSC-00)
نماد کالا NCI-NMMSC-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSC-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
424,012.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
424,012.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSC-00)
نماد کالا NCI-NMMSC-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSC-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
429,165.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
429,165.00 10
0.00 ۰
0.00 0
آهن اسفنجی پارس فولاد سبزوار(SPSC-DRI-00)
نماد کالا SPSC-DRI-00 نام کالا آهن اسفنجی تولید کننده پارس فولاد سبزوار
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
آهن اسفنجی - SPSC-DRI-00
تولید کننده محل تحویل
پارس فولاد سبزوار انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
12,067.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10,000
قیمت خریدار تقاضا
12,670.00 15,000
0.00 ۰
0.00 0

کشاورزی

زمان شروع ۱۰:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۰:۲۶:۲۰ ۰
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی(KHR-SABG1HP259.1-000)
نماد کالا KHR-SABG1HP259.1-000 نام کالا زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) تولید کننده خراسان رضوی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) - KHR-SABG1HP259.1-000
تولید کننده محل تحویل
خراسان رضوی انبار عرضه کننده
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
53,954.00
عرضه(1000 گرم)
1,500,000
قیمت خریدار تقاضا
53,954.00 100,000
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید قند قزوین(QAZC-SuA0069-00)
نماد کالا QAZC-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند قزوین
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - QAZC-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند قزوین انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
27,220.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
28,581.00 1,610
27,220.00 ۲۰۰
0.00 0
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) (ACO-SuA0069-00)
نماد کالا ACO-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - ACO-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
27,220.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
27,359.00 50
27,326.00 ۲۵
27,319.00 100
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) (DCO-SuA0069-00)
نماد کالا DCO-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - DCO-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
27,220.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
27,439.00 100
27,409.00 ۵۰
27,339.00 100
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا(DEH-SuA0069-00)
نماد کالا DEH-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده کشت و صنعت دهخدا
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - DEH-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
کشت و صنعت دهخدا انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
27,220.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
27,330.00 50
27,321.00 ۱۰۰
27,289.00 100
شکر سفید کشت و صنعت فارابی(FAAG-SuA0069-00)
نماد کالا FAAG-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده کشت و صنعت فارابی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - FAAG-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
کشت و صنعت فارابی انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
27,220.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
27,459.00 50
27,439.00 ۴۰۰
27,419.00 100
گندم خوراکی کردستان(KORD-WhE0104-371)
نماد کالا KORD-WhE0104-371 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده کردستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - KORD-WhE0104-371
تولید کننده محل تحویل
کردستان کردستان
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,600
قیمت خریدار تقاضا
9,089.00 800
9,081.00 ۴۰۰
9,079.00 400
گندم خوراکی آذربایجان غربی(AZWE-WhE0104-352)
نماد کالا AZWE-WhE0104-352 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده آذربایجان غربی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - AZWE-WhE0104-352
تولید کننده محل تحویل
آذربایجان غربی آذربایجان غربی
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
800
قیمت خریدار تقاضا
9,020.00 800
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی لرستان(LRS-WhE0104-377)
نماد کالا LRS-WhE0104-377 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده لرستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - LRS-WhE0104-377
تولید کننده محل تحویل
لرستان لرستان
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
800
قیمت خریدار تقاضا
9,277.00 400
9,089.00 ۴۰۰
9,021.00 400
گندم خوراکی خراسان شمالی(NOKH-WhE0104-362)
نماد کالا NOKH-WhE0104-362 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده خراسان شمالی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - NOKH-WhE0104-362
تولید کننده محل تحویل
خراسان شمالی خراسان شمالی
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
800
قیمت خریدار تقاضا
9,300.00 400
9,299.00 ۴۰۰
9,259.00 800
شکر خام برزیل(BRA-SuB0069-100)
نماد کالا BRA-SuB0069-100 نام کالا شکر خام تولید کننده برزیل
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر خام - BRA-SuB0069-100
تولید کننده محل تحویل
برزیل چابهار
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
24,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,200
قیمت خریدار تقاضا
24,000.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی کرمانشاه(KSH-WhE0104-223)
نماد کالا KSH-WhE0104-223 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده کرمانشاه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - KSH-WhE0104-223
تولید کننده محل تحویل
کرمانشاه کرمانشاه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
9,020.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی مرکزی(MAK-WhE0104-379)
نماد کالا MAK-WhE0104-379 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده مرکزی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - MAK-WhE0104-379
تولید کننده محل تحویل
مرکزی مرکزی
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
9,020.00 600
0.00 ۰
0.00 0

پتروشیمی

زمان شروع ۱۳:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۶:۴۰:۵۵ ۰
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم(JPPC-PPHP550JWP-00)
نماد کالا JPPC-PPHP550JWP-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی HP550J تولید کننده پلی پروپیلن جم
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی HP550J - JPPC-PPHP550JWP-00
تولید کننده محل تحویل
پلی پروپیلن جم انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
52,638.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,488
قیمت خریدار تقاضا
55,269.00 13,656
52,638.00 ۲,۴۹۶
0.00 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم(JPPC-PPEP440GWP-00)
نماد کالا JPPC-PPEP440GWP-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی EP440G تولید کننده پلی پروپیلن جم
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - JPPC-PPEP440GWP-00
تولید کننده محل تحویل
پلی پروپیلن جم انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
58,602.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
240
قیمت خریدار تقاضا
61,532.00 3,480
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم(JPPC-PPEP548RWP-00)
نماد کالا JPPC-PPEP548RWP-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی EP548R تولید کننده پلی پروپیلن جم
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - JPPC-PPEP548RWP-00
تولید کننده محل تحویل
پلی پروپیلن جم انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
58,602.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
352
قیمت خریدار تقاضا
61,532.00 5,610
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم(JPPC-PPEPX548TWP-00)
نماد کالا JPPC-PPEPX548TWP-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T تولید کننده پلی پروپیلن جم
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T  - JPPC-PPEPX548TWP-00
تولید کننده محل تحویل
پلی پروپیلن جم انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
59,694.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
110
قیمت خریدار تقاضا
62,678.00 968
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم(JPC-HDEX5PP-00)
نماد کالا JPC-HDEX5PP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 تولید کننده پتروشیمی جم
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - JPC-HDEX5PP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی جم انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
53,677.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
616
قیمت خریدار تقاضا
53,677.00 176
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم(JPC-HD60507UVPP-00)
نماد کالا JPC-HD60507UVPP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV تولید کننده پتروشیمی جم
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV - JPC-HD60507UVPP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی جم انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
47,630.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
616
قیمت خریدار تقاضا
50,011.00 3,476
1.00 ۴۴
0.00 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم(JPC-HD5000SPP-00)
نماد کالا JPC-HD5000SPP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S تولید کننده پتروشیمی جم
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S  - JPC-HD5000SPP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی جم انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
53,861.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,508
قیمت خریدار تقاضا
56,554.00 15,246
53,861.00 ۴۴
0.00 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم(JPC-LLD22501KJPP-00)
نماد کالا JPC-LLD22501KJPP-00 نام کالا پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ تولید کننده پتروشیمی جم
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ - JPC-LLD22501KJPP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی جم انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
49,181.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
330
قیمت خریدار تقاضا
51,640.00 1,782
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس(PTJP-PSGPPSG1551PP-00)
نماد کالا PTJP-PSGPPSG1551PP-00 نام کالا پلی استایرن معمولی 1551 تولید کننده پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن معمولی 1551 - PTJP-PSGPPSG1551PP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
71,157.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
74,714.00 1,305
71,157.00 ۳۵
0.00 0
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر(MEPC-HD7000FWP-00)
نماد کالا MEPC-HD7000FWP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 تولید کننده پتروشیمی مهر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - MEPC-HD7000FWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مهر انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
53,677.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,100
قیمت خریدار تقاضا
56,360.00 1,804
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام(ILPE-HD7000FWP-00)
نماد کالا ILPE-HD7000FWP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 تولید کننده پتروشیمی ایلام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - ILPE-HD7000FWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی ایلام انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
53,677.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,012
قیمت خریدار تقاضا
53,677.00 616
1.00 ۴۴
0.00 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام(ILPE-HD2200JWP-00)
نماد کالا ILPE-HD2200JWP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J تولید کننده پتروشیمی ایلام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J - ILPE-HD2200JWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی ایلام انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
46,790.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
506
قیمت خریدار تقاضا
49,129.00 5,016
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی(NZCH-PPZH550JJ-00)
نماد کالا NZCH-PPZH550JJ-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی ZH550J تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی ZH550J - NZCH-PPZH550JJ-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
52,638.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
273
قیمت خریدار تقاضا
55,269.00 2,100
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی(NZCH-PPZB332LJ-00)
نماد کالا NZCH-PPZB332LJ-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L - NZCH-PPZB332LJ-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
58,602.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
210
قیمت خریدار تقاضا
61,532.00 1,701
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی(NZCH-PPZB332LP-00)
نماد کالا NZCH-PPZB332LP-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L  - NZCH-PPZB332LP-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
58,602.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
110
قیمت خریدار تقاضا
61,532.00 968
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی(NZCH-PPEP440LJ-00)
نماد کالا NZCH-PPEP440LJ-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی EP440L تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - NZCH-PPEP440LJ-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
58,602.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
210
قیمت خریدار تقاضا
61,532.00 2,247
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام(IPC-LDLH0075PP-00)
نماد کالا IPC-LDLH0075PP-00 نام کالا پلی اتیلن سبک فیلم 0075 تولید کننده پتروشیمی بندرامام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - IPC-LDLH0075PP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه
سلف - تحویل دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
49,803.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
52,293.00 10,460
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی(NZCH-PPEP440LWP-00)
نماد کالا NZCH-PPEP440LWP-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی EP440L تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - NZCH-PPEP440LWP-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
58,602.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
110
قیمت خریدار تقاضا
61,532.00 704
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام(IPC-LDLF0200PP-00)
نماد کالا IPC-LDLF0200PP-00 نام کالا پلی اتیلن سبک فیلم 0200 تولید کننده پتروشیمی بندرامام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - IPC-LDLF0200PP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه
سلف - تحویل سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
49,803.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
52,293.00 9,220
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی(NZCH-PPZR340RJ-00)
نماد کالا NZCH-PPZR340RJ-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - NZCH-PPZR340RJ-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
59,862.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
105
قیمت خریدار تقاضا
62,855.00 1,449
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی(NZCH-PPZR340RWP-00)
نماد کالا NZCH-PPZR340RWP-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - NZCH-PPZR340RWP-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
59,862.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
110
قیمت خریدار تقاضا
62,855.00 1,826
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی(NZCH-PPZR230CJ-00)
نماد کالا NZCH-PPZR230CJ-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - NZCH-PPZR230CJ-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
58,602.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
315
قیمت خریدار تقاضا
61,532.00 10,290
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی(NZCH-PPZB332CJ-00)
نماد کالا NZCH-PPZB332CJ-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - NZCH-PPZB332CJ-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
58,602.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
210
قیمت خریدار تقاضا
61,532.00 5,313
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی(NZCH-PPZH510LJ-00)
نماد کالا NZCH-PPZH510LJ-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی ZH510L تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی ZH510L - NZCH-PPZH510LJ-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
52,638.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
105
قیمت خریدار تقاضا
55,269.00 504
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان(PTC-PETTG641MODJ-00)
نماد کالا PTC-PETTG641MODJ-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD - PTC-PETTG641MODJ-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
سلف - تحویل سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
52,028.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,243
قیمت خریدار تقاضا
54,629.00 12,309
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETTGSUB641J-00)
نماد کالا PTC-PETTGSUB641J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - PTC-PETTGSUB641J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
سلف - تحویل سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
53,879.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,672
قیمت خریدار تقاضا
56,572.00 9,768
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETTG645J-00)
نماد کالا PTC-PETTG645J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - PTC-PETTG645J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
سلف - تحویل سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
50,412.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,672
قیمت خریدار تقاضا
52,932.00 20,273
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر(PAM-HDEX3J-00)
نماد کالا PAM-HDEX3J-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 تولید کننده پتروشیمی امیرکبیر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - PAM-HDEX3J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی امیرکبیر انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
59,674.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
62,657.00 28,820
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر(PAM-LLD0209AAL-00)
نماد کالا PAM-LLD0209AAL-00 نام کالا پلی اتیلن سبک خطی 0209AA تولید کننده پتروشیمی امیرکبیر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - PAM-LLD0209AAL-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی امیرکبیر انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
47,724.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,800
قیمت خریدار تقاضا
50,110.00 23,480
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETBG785J-00)
نماد کالا PTC-PETBG785J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - PTC-PETBG785J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
سلف - تحویل سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
56,277.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,540
قیمت خریدار تقاضا
59,090.00 5,346
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر(PAM-LD2420DWP-00)
نماد کالا PAM-LD2420DWP-00 نام کالا پلی اتیلن سبک فیلم 2420D تولید کننده پتروشیمی امیرکبیر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D - PAM-LD2420DWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی امیرکبیر انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
54,638.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
814
قیمت خریدار تقاضا
57,369.00 6,402
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETBG821J-00)
نماد کالا PTC-PETBG821J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - PTC-PETBG821J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
سلف - تحویل سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
60,664.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,100
قیمت خریدار تقاضا
63,697.00 5,049
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال(RJCO-PPRG1102XKJ-00)
نماد کالا RJCO-PPRG1102XKJ-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی RG1102XK تولید کننده پتروشیمی رجال
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - RJCO-PPRG1102XKJ-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی رجال انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
52,638.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
798
قیمت خریدار تقاضا
55,269.00 8,022
1.00 ۲۱
0.00 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول(ASPC-LDLF0190PP-00)
نماد کالا ASPC-LDLF0190PP-00 نام کالا پلی اتیلن سبک فیلم 0190 تولید کننده پتروشیمی آریا ساسول
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 - ASPC-LDLF0190PP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی آریا ساسول انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
49,803.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
770
قیمت خریدار تقاضا
52,293.00 5,566
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول(ASPC-HDHF5110P-00)
نماد کالا ASPC-HDHF5110P-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 تولید کننده پتروشیمی آریا ساسول
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 - ASPC-HDHF5110P-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی آریا ساسول انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
53,677.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,210
قیمت خریدار تقاضا
53,677.00 770
1.00 ۲۲
0.00 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز(TABC-PSHIPS7240NP-00)
نماد کالا TABC-PSHIPS7240NP-00 نام کالا پلی استایرن مقاوم 7240 تولید کننده پتروشیمی تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن مقاوم 7240 - TABC-PSHIPS7240NP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
73,571.00
عرضه(1375 کیلوگرم)
552
قیمت خریدار تقاضا
77,249.00 4,784
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال(RJCO-PPRG1102XLJ-00)
نماد کالا RJCO-PPRG1102XLJ-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی RG1102XL تولید کننده پتروشیمی رجال
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - RJCO-PPRG1102XLJ-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی رجال انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
52,638.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
420
قیمت خریدار تقاضا
55,269.00 4,347
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز(TABC-PSGPPS1540NP-00)
نماد کالا TABC-PSGPPS1540NP-00 نام کالا پلی استایرن معمولی 1540 تولید کننده پتروشیمی تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن معمولی 1540 - TABC-PSGPPS1540NP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
71,157.00
عرضه(1375 کیلوگرم)
152
قیمت خریدار تقاضا
74,714.00 2,104
71,157.00 ۱۶
1.00 112
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETBG825J-00)
نماد کالا PTC-PETBG825J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 - PTC-PETBG825J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
سلف - تحویل سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
58,952.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
770
قیمت خریدار تقاضا
61,899.00 3,135
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز(TABC-PSE200J-00)
نماد کالا TABC-PSE200J-00 نام کالا پلی استایرن انبساطی 200 تولید کننده پتروشیمی تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی 200 - TABC-PSE200J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
75,781.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
50
قیمت خریدار تقاضا
79,570.00 800
21.00 ۵۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز(TABC-PSE300J-00)
نماد کالا TABC-PSE300J-00 نام کالا پلی استایرن انبساطی 300 تولید کننده پتروشیمی تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی 300 - TABC-PSE300J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
75,781.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
50
قیمت خریدار تقاضا
75,781.00 850
21.00 ۵۰
0.00 0
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار(PNCO-PPSF060J-00)
نماد کالا PNCO-PPSF060J-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی SF060 تولید کننده پتروشیمی پلی نار
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی SF060 - PNCO-PPSF060J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی پلی نار انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
52,638.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
924
قیمت خریدار تقاضا
55,269.00 13,188
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز(TABC-MD3840UAPP-00)
نماد کالا TABC-MD3840UAPP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تولید کننده پتروشیمی تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - TABC-MD3840UAPP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تبریز انبار کارخانه
سلف - تحویل سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
48,834.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
750
قیمت خریدار تقاضا
51,275.00 8,520
1,000.00 ۱۰
0.00 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز(TABC-ABSSD0150PP-00)
نماد کالا TABC-ABSSD0150PP-00 نام کالا اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تولید کننده پتروشیمی تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - TABC-ABSSD0150PP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
92,350.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
96,967.00 1,640
23.00 ۱۰۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند(SHPC-LLD0209AAWP-00)
نماد کالا SHPC-LLD0209AAWP-00 نام کالا پلی اتیلن سبک خطی 0209AA تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - SHPC-LLD0209AAWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
سلف - تحویل سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
47,724.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
400
قیمت خریدار تقاضا
50,110.00 3,960
0.00 ۰
0.00 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند(ARCO-PVCS65PP-00)
نماد کالا ARCO-PVCS65PP-00 نام کالا پلی وینیل کلراید S65 تولید کننده پتروشیمی اروند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی وینیل کلراید S65 - ARCO-PVCS65PP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی اروند انبار کارخانه
سلف - تحویل دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
39,899.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,694
قیمت خریدار تقاضا
41,893.00 20,064
0.00 ۰
0.00 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند(ARCO-PVCS65J-00)
نماد کالا ARCO-PVCS65J-00 نام کالا پلی وینیل کلراید S65 تولید کننده پتروشیمی اروند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی وینیل کلراید S65 - ARCO-PVCS65J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی اروند انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
39,101.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,700
قیمت خریدار تقاضا
41,056.00 20,960
0.00 ۰
0.00 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند(ARCO-PVCS65J-00)
نماد کالا ARCO-PVCS65J-00 نام کالا پلی وینیل کلراید S65 تولید کننده پتروشیمی اروند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی وینیل کلراید S65 - ARCO-PVCS65J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی اروند انبار کارخانه
سلف - تحویل دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
39,101.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,200
قیمت خریدار تقاضا
41,056.00 18,720
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام(IPC-HDHB0035J-00)
نماد کالا IPC-HDHB0035J-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین بادی 0035 تولید کننده پتروشیمی بندرامام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - IPC-HDHB0035J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه
سلف - تحویل جمعه ۹ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
53,861.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
350
قیمت خریدار تقاضا
56,554.00 1,280
1.00 ۳۵۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان(LOR-HD62N07UVWP-00)
نماد کالا LOR-HD62N07UVWP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV تولید کننده پتروشیمی لرستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - LOR-HD62N07UVWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی لرستان انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
47,630.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
480
قیمت خریدار تقاضا
50,011.00 3,312
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام(IPC-HDHB0035PP-00)
نماد کالا IPC-HDHB0035PP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین بادی 0035 تولید کننده پتروشیمی بندرامام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - IPC-HDHB0035PP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه
سلف - تحویل دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
53,861.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
56,554.00 19,520
53,861.00 ۷۶۰
0.00 0
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند(ARCO-PVCE6834PP-00)
نماد کالا ARCO-PVCE6834PP-00 نام کالا پلی وینیل کلراید E6834 تولید کننده پتروشیمی اروند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی وینیل کلراید E6834 - ARCO-PVCE6834PP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی اروند انبار کارخانه
سلف - تحویل پنج شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
40,279.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
220
قیمت خریدار تقاضا
42,292.00 3,124
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان(KRD-LD2420E02WP-00)
نماد کالا KRD-LD2420E02WP-00 نام کالا پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 تولید کننده پتروشیمی کردستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - KRD-LD2420E02WP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی کردستان انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
49,803.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
624
قیمت خریدار تقاضا
52,293.00 2,448
49,803.00 ۲۴
0.00 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه(KEPE-HDEX5WP-00)
نماد کالا KEPE-HDEX5WP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 تولید کننده پلیمر کرمانشاه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - KEPE-HDEX5WP-00
تولید کننده محل تحویل
پلیمر کرمانشاه انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
53,677.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
504
قیمت خریدار تقاضا
53,677.00 432
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد(MAPE-LLD22B02WP-00)
نماد کالا MAPE-LLD22B02WP-00 نام کالا پلی اتیلن سبک خطی 22B02 تولید کننده پتروشیمی مهاباد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - MAPE-LLD22B02WP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مهاباد انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
47,724.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
480
قیمت خریدار تقاضا
50,110.00 2,736
21.00 ۲۴
0.00 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله(LPC-LD2102TX00WP-00)
نماد کالا LPC-LD2102TX00WP-00 نام کالا پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 تولید کننده پتروشیمی لاله
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - LPC-LD2102TX00WP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی لاله انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
49,803.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
704
قیمت خریدار تقاضا
52,293.00 3,542
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله(LPC-LD2100TN00WP-00)
نماد کالا LPC-LD2100TN00WP-00 نام کالا پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 تولید کننده پتروشیمی لاله
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - LPC-LD2100TN00WP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی لاله انبار کارخانه
سلف - تحویل دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
54,638.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
330
قیمت خریدار تقاضا
57,369.00 1,474
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله(LPC-LDEP1922TWP-00)
نماد کالا LPC-LDEP1922TWP-00 نام کالا پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T تولید کننده پتروشیمی لاله
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - LPC-LDEP1922TWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی لاله انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
50,643.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
220
قیمت خریدار تقاضا
53,175.00 1,210
1.00 ۲۲
0.00 0

صادراتی کیش

زمان شروع ۱۱:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۲:۱۱:۰۰ ۰
قیر 6070 ایزوگام تبریز (صنایع قیر مجد تبریز)(TAIS-BI6070BEX-00)
نماد کالا TAIS-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده ایزوگام تبریز (صنایع قیر مجد تبریز)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - TAIS-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
ایزوگام تبریز (صنایع قیر مجد تبریز) انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
300.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
300.00 500
0.00 ۰
0.00 0
قیر 85100 ایزوگام تبریز (صنایع قیر مجد تبریز)(TAIS-BI85100BEX-00)
نماد کالا TAIS-BI85100BEX-00 نام کالا قیر 85100 تولید کننده ایزوگام تبریز (صنایع قیر مجد تبریز)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 85100 - TAIS-BI85100BEX-00
تولید کننده محل تحویل
ایزوگام تبریز (صنایع قیر مجد تبریز) انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
300.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
300.00 500
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 قیر آکام(ABCO-BI6070BEX-00)
نماد کالا ABCO-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده قیر آکام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - ABCO-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
قیر آکام انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
420.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
420.00 5,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 85100 قیر آکام(ABCO-BI85100BEX-00)
نماد کالا ABCO-BI85100BEX-00 نام کالا قیر 85100 تولید کننده قیر آکام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 85100 - ABCO-BI85100BEX-00
تولید کننده محل تحویل
قیر آکام انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
420.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
420.00 5,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نگین گام پارس(NGP-BI6070BEX-00)
نماد کالا NGP-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نگین گام پارس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - NGP-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
نگین گام پارس انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
335.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
335.00 500
0.00 ۰
0.00 0
قیر 4050 فرآورده های قیری سیه فام(SFBP-BI4050BEX-00)
نماد کالا SFBP-BI4050BEX-00 نام کالا قیر 4050 تولید کننده فرآورده های قیری سیه فام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 4050 - SFBP-BI4050BEX-00
تولید کننده محل تحویل
فرآورده های قیری سیه فام EXW- بندرعباس
نقدی ($) - تحویل شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
419.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
1.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 4050 فرآورده های قیری سیه فام(SFBP-BI4050GEX-00)
نماد کالا SFBP-BI4050GEX-00 نام کالا قیر 4050 تولید کننده فرآورده های قیری سیه فام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 4050 - SFBP-BI4050GEX-00
تولید کننده محل تحویل
فرآورده های قیری سیه فام EXW- بندرعباس
نقدی ($) - تحویل شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
478.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
1.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 4050 فرآورده های قیری سیه فام(SFBP-BI4050BEX-00)
نماد کالا SFBP-BI4050BEX-00 نام کالا قیر 4050 تولید کننده فرآورده های قیری سیه فام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 4050 - SFBP-BI4050BEX-00
تولید کننده محل تحویل
فرآورده های قیری سیه فام FCA - بندرعباس
نقدی ($) - تحویل شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
421.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
1.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 4050 فرآورده های قیری سیه فام(SFBP-BI4050GEX-00)
نماد کالا SFBP-BI4050GEX-00 نام کالا قیر 4050 تولید کننده فرآورده های قیری سیه فام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 4050 - SFBP-BI4050GEX-00
تولید کننده محل تحویل
فرآورده های قیری سیه فام FCA - بندرعباس
نقدی ($) - تحویل شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
481.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
1.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 4050 فرآورده های قیری سیه فام(SFBP-BI4050BEX-00)
نماد کالا SFBP-BI4050BEX-00 نام کالا قیر 4050 تولید کننده فرآورده های قیری سیه فام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 4050 - SFBP-BI4050BEX-00
تولید کننده محل تحویل
فرآورده های قیری سیه فام FOB-بندرعباس
نقدی ($) - تحویل شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
442.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
442.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 4050 فرآورده های قیری سیه فام(SFBP-BI4050GEX-00)
نماد کالا SFBP-BI4050GEX-00 نام کالا قیر 4050 تولید کننده فرآورده های قیری سیه فام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 4050 - SFBP-BI4050GEX-00
تولید کننده محل تحویل
فرآورده های قیری سیه فام FOB-بندرعباس
نقدی ($) - تحویل شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
492.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
492.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 فرآورده های قیری سیه فام(SFBP-BI6070BEX-00)
نماد کالا SFBP-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده فرآورده های قیری سیه فام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - SFBP-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
فرآورده های قیری سیه فام EXW- بندرعباس
نقدی ($) - تحویل شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
414.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
4,000
قیمت خریدار تقاضا
414.00 4,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 فرآورده های قیری سیه فام(SFBP-BI6070GEX-00)
نماد کالا SFBP-BI6070GEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده فرآورده های قیری سیه فام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - SFBP-BI6070GEX-00
تولید کننده محل تحویل
فرآورده های قیری سیه فام EXW- بندرعباس
نقدی ($) - تحویل شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
473.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
4,000
قیمت خریدار تقاضا
473.00 4,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 فرآورده های قیری سیه فام(SFBP-BI6070BEX-00)
نماد کالا SFBP-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده فرآورده های قیری سیه فام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - SFBP-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
فرآورده های قیری سیه فام FCA - بندرعباس
نقدی ($) - تحویل شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
416.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
4,000
قیمت خریدار تقاضا
416.00 4,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 فرآورده های قیری سیه فام(SFBP-BI6070GEX-00)
نماد کالا SFBP-BI6070GEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده فرآورده های قیری سیه فام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - SFBP-BI6070GEX-00
تولید کننده محل تحویل
فرآورده های قیری سیه فام FCA - بندرعباس
نقدی ($) - تحویل شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
476.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
4,000
قیمت خریدار تقاضا
476.00 4,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 فرآورده های قیری سیه فام(SFBP-BI6070BEX-00)
نماد کالا SFBP-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده فرآورده های قیری سیه فام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - SFBP-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
فرآورده های قیری سیه فام FOB-بندرعباس
نقدی ($) - تحویل شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
437.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
7,000
قیمت خریدار تقاضا
437.00 7,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 فرآورده های قیری سیه فام(SFBP-BI6070GEX-00)
نماد کالا SFBP-BI6070GEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده فرآورده های قیری سیه فام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - SFBP-BI6070GEX-00
تولید کننده محل تحویل
فرآورده های قیری سیه فام FOB-بندرعباس
نقدی ($) - تحویل شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
487.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
7,000
قیمت خریدار تقاضا
487.00 7,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 85100 فرآورده های قیری سیه فام(SFBP-BI85100BEX-00)
نماد کالا SFBP-BI85100BEX-00 نام کالا قیر 85100 تولید کننده فرآورده های قیری سیه فام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 85100 - SFBP-BI85100BEX-00
تولید کننده محل تحویل
فرآورده های قیری سیه فام EXW- بندرعباس
نقدی ($) - تحویل شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
414.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
414.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 85100 فرآورده های قیری سیه فام(SFBP-BI85100GEX-00)
نماد کالا SFBP-BI85100GEX-00 نام کالا قیر 85100 تولید کننده فرآورده های قیری سیه فام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 85100 - SFBP-BI85100GEX-00
تولید کننده محل تحویل
فرآورده های قیری سیه فام EXW- بندرعباس
نقدی ($) - تحویل شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
473.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
473.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 85100 فرآورده های قیری سیه فام(SFBP-BI85100BEX-00)
نماد کالا SFBP-BI85100BEX-00 نام کالا قیر 85100 تولید کننده فرآورده های قیری سیه فام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 85100 - SFBP-BI85100BEX-00
تولید کننده محل تحویل
فرآورده های قیری سیه فام FCA - بندرعباس
نقدی ($) - تحویل شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
416.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
416.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 85100 فرآورده های قیری سیه فام(SFBP-BI85100GEX-00)
نماد کالا SFBP-BI85100GEX-00 نام کالا قیر 85100 تولید کننده فرآورده های قیری سیه فام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 85100 - SFBP-BI85100GEX-00
تولید کننده محل تحویل
فرآورده های قیری سیه فام FCA - بندرعباس
نقدی ($) - تحویل شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
476.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
476.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 85100 فرآورده های قیری سیه فام(SFBP-BI85100BEX-00)
نماد کالا SFBP-BI85100BEX-00 نام کالا قیر 85100 تولید کننده فرآورده های قیری سیه فام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 85100 - SFBP-BI85100BEX-00
تولید کننده محل تحویل
فرآورده های قیری سیه فام FOB-بندرعباس
نقدی ($) - تحویل شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
437.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
437.00 2,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 85100 فرآورده های قیری سیه فام(SFBP-BI85100GEX-00)
نماد کالا SFBP-BI85100GEX-00 نام کالا قیر 85100 تولید کننده فرآورده های قیری سیه فام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 85100 - SFBP-BI85100GEX-00
تولید کننده محل تحویل
فرآورده های قیری سیه فام FOB-بندرعباس
نقدی ($) - تحویل شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
487.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
487.00 2,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نوآوران قیر جنوب (NGHJ-BI6070GEX-00)
نماد کالا NGHJ-BI6070GEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نوآوران قیر جنوب
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - NGHJ-BI6070GEX-00
تولید کننده محل تحویل
نوآوران قیر جنوب FOB-بندرعباس
نقدی ($) - تحویل چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(دلار)
470.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
700
قیمت خریدار تقاضا
470.00 700
0.00 ۰
0.00 0

فرآورده های نفتی

زمان شروع ۱۲:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۲:۱۰:۴۵ ۰
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان(IORC-VBB-00)
نماد کالا IORC-VBB-00 نام کالا وکیوم باتوم تولید کننده پالایش نفت اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
وکیوم باتوم - IORC-VBB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت اصفهان انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
13,624.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10,000
قیمت خریدار تقاضا
14,986.00 146,675
1.00 ۶,۱۰۰
0.00 0
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان(IORC-LUBECUTLB-00)
نماد کالا IORC-LUBECUTLB-00 نام کالا لوب کات سبک تولید کننده پالایش نفت اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
لوب کات سبک - IORC-LUBECUTLB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت اصفهان انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
21,181.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
21,181.00 3,000
0.00 ۰
0.00 0
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان(IORC-LUSUB-00)
نماد کالا IORC-LUSUB-00 نام کالا گوگرد کلوخه تولید کننده پالایش نفت اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گوگرد کلوخه - IORC-LUSUB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت اصفهان انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
5,635.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,500
قیمت خریدار تقاضا
5,635.00 420
0.00 ۰
0.00 0
اسلاک واکس سنگین ویژه 12% نفت سپاهان(SOC-HSWS012B-00)
نماد کالا SOC-HSWS012B-00 نام کالا اسلاک واکس سنگین ویژه 12% تولید کننده نفت سپاهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اسلاک واکس سنگین ویژه 12%  - SOC-HSWS012B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت سپاهان انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
48,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
713
قیمت خریدار تقاضا
52,800.00 4,301
0.00 ۰
0.00 0
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس(BORC-VBSB-00)
نماد کالا BORC-VBSB-00 نام کالا وکیوم باتوم تولید کننده پالایش نفت بندرعباس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
وکیوم باتوم - BORC-VBSB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت بندرعباس انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
15,735.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
26,000
قیمت خریدار تقاضا
15,735.00 26,000
0.00 ۰
0.00 0

فرعی

زمان شروع ۱۲:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۳:۴۶:۳۰ ۰
ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(IRIR-DSMDAME-361)
نماد کالا IRIR-DSMDAME-361 نام کالا ضایعات فلزی تولید کننده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ضایعات فلزی - IRIR-DSMDAME-361
تولید کننده محل تحویل
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران خراسان رضوی
سلف - تحویل دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
16,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
15
قیمت خریدار تقاضا
16,159.00 15
16,000.00 ۱۵
0.00 0
ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(IRIR-DSMDAME-089)
نماد کالا IRIR-DSMDAME-089 نام کالا ضایعات فلزی تولید کننده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ضایعات فلزی - IRIR-DSMDAME-089
تولید کننده محل تحویل
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تهران
سلف - تحویل دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
20,400.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
20
قیمت خریدار تقاضا
25,889.00 20
23,889.00 ۲۰
21,165.00 20
ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(IRIR-DSMDAME-295)
نماد کالا IRIR-DSMDAME-295 نام کالا ضایعات فلزی تولید کننده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ضایعات فلزی - IRIR-DSMDAME-295
تولید کننده محل تحویل
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران یزد
سلف - تحویل دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
4,500.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
60
قیمت خریدار تقاضا
7,202.00 60
6,889.00 ۶۰
1.00 60
ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(IRIR-DSMDAME-351)
نماد کالا IRIR-DSMDAME-351 نام کالا ضایعات فلزی تولید کننده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ضایعات فلزی - IRIR-DSMDAME-351
تولید کننده محل تحویل
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران آذربایجان شرقی
سلف - تحویل دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
48,300.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
152
قیمت خریدار تقاضا
136,300.00 152
116,595.00 ۱۵۲
116,000.00 152
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم(JPPC-PPHP550JO3J-00)
نماد کالا JPPC-PPHP550JO3J-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 تولید کننده پلی پروپیلن جم
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 - JPPC-PPHP550JO3J-00
تولید کننده محل تحویل
پلی پروپیلن جم انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
28,951.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
12
قیمت خریدار تقاضا
30,398.00 96
28,951.00 ۶۰
0.00 0
پلی پروپیلن کلوخه پلی پروپیلن جم(JPPC-PPLUMPB-00)
نماد کالا JPPC-PPLUMPB-00 نام کالا پلی پروپیلن کلوخه تولید کننده پلی پروپیلن جم
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن کلوخه - JPPC-PPLUMPB-00
تولید کننده محل تحویل
پلی پروپیلن جم انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
31,149.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
32,706.00 420
31,149.00 ۳۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 پتروشیمی بندرامام(IPC-HDHB0035O1J-00)
نماد کالا IPC-HDHB0035O1J-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 تولید کننده پتروشیمی بندرامام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 - IPC-HDHB0035O1J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
48,475.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
60
قیمت خریدار تقاضا
50,898.00 450
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 پتروشیمی بندرامام(IPC-HDHB0035O2J-00)
نماد کالا IPC-HDHB0035O2J-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 تولید کننده پتروشیمی بندرامام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 - IPC-HDHB0035O2J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
43,089.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
50
قیمت خریدار تقاضا
45,243.00 290
7.00 ۵۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین LMP پتروشیمی بندرامام(IPC-HDLMPJ-00)
نماد کالا IPC-HDLMPJ-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین LMP تولید کننده پتروشیمی بندرامام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین LMP - IPC-HDLMPJ-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
35,010.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
80
قیمت خریدار تقاضا
35,010.00 80
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 پتروشیمی بندرامام(IPC-LDLH0075O1J-00)
نماد کالا IPC-LDLH0075O1J-00 نام کالا پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 تولید کننده پتروشیمی بندرامام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 - IPC-LDLH0075O1J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
44,823.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
12
قیمت خریدار تقاضا
47,064.00 36
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 نوید زرشیمی(NZCH-PPZB332CO1J-00)
نماد کالا NZCH-PPZB332CO1J-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 - NZCH-PPZB332CO1J-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
52,742.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
42
قیمت خریدار تقاضا
55,379.00 462
7.00 ۶۳
0.00 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی بندرامام(IPC-PVCS65PO1P-00)
نماد کالا IPC-PVCS65PO1P-00 نام کالا پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 تولید کننده پتروشیمی بندرامام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - IPC-PVCS65PO1P-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
35,909.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
22
قیمت خریدار تقاضا
37,704.00 517
0.00 ۰
0.00 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی بندرامام(IPC-PVCS65O2J-00)
نماد کالا IPC-PVCS65O2J-00 نام کالا پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 تولید کننده پتروشیمی بندرامام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - IPC-PVCS65O2J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
31,919.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
25
قیمت خریدار تقاضا
33,514.00 255
31,919.00 ۷۵
7.00 25
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1 پتروشیمی بندرامام(IPC-PVCS60PO1P-00)
نماد کالا IPC-PVCS60PO1P-00 نام کالا پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1 تولید کننده پتروشیمی بندرامام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1 - IPC-PVCS60PO1P-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
38,645.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
33
قیمت خریدار تقاضا
38,645.00 33
1.00 ۲۲
0.00 0
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 2 پتروشیمی بندرامام(IPC-PVCS60O2J-00)
نماد کالا IPC-PVCS60O2J-00 نام کالا پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 2 تولید کننده پتروشیمی بندرامام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 2 - IPC-PVCS60O2J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
34,351.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
60
قیمت خریدار تقاضا
34,351.00 60
7.00 ۳۰
0.00 0
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 3 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETAMO3J-00)
نماد کالا PTC-PETAMO3J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 3 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 3 - PTC-PETAMO3J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
22,749.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
50
قیمت خریدار تقاضا
22,749.00 50
1.00 ۳۵۰
0.00 0
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 2 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETAMO2J-00)
نماد کالا PTC-PETAMO2J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 2 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 2 - PTC-PETAMO2J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
43,981.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
60
قیمت خریدار تقاضا
43,981.00 60
1.00 ۴۲۰
0.00 0
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETAMO1J-00)
نماد کالا PTC-PETAMO1J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 - PTC-PETAMO1J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
50,048.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
40
قیمت خریدار تقاضا
52,550.00 380
1.00 ۳۲۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 3 پتروشیمی امیرکبیر(PAM-LD2420HO3J-00)
نماد کالا PAM-LD2420HO3J-00 نام کالا پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 3 تولید کننده پتروشیمی امیرکبیر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 3 - PAM-LD2420HO3J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی امیرکبیر انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
27,391.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
95
قیمت خریدار تقاضا
28,760.00 380
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر(PAM-LD2420HO1J-00)
نماد کالا PAM-LD2420HO1J-00 نام کالا پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 تولید کننده پتروشیمی امیرکبیر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 - PAM-LD2420HO1J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی امیرکبیر انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
44,822.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
800
قیمت خریدار تقاضا
47,063.00 8,100
44,822.00 ۲۲۰
7.00 90
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETAMO1J-00)
نماد کالا PTC-PETAMO1J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 - PTC-PETAMO1J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
50,048.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
50,048.00 1,760
1.00 ۱,۴۰۰
0.00 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETBG821O1J-00)
نماد کالا PTC-PETBG821O1J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 - PTC-PETBG821O1J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
53,081.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
53,081.00 150
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETBG821O1J-00)
نماد کالا PTC-PETBG821O1J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 - PTC-PETBG821O1J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
53,081.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
53,081.00 50
1.00 ۱۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر(PAM-LLD0209AAO1L-00)
نماد کالا PAM-LLD0209AAO1L-00 نام کالا پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 تولید کننده پتروشیمی امیرکبیر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 - PAM-LLD0209AAO1L-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی امیرکبیر انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
42,952.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
60
قیمت خریدار تقاضا
42,952.00 540
7.00 ۶۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 2 پتروشیمی امیرکبیر(PAM-LLD0209AAO2J-00)
نماد کالا PAM-LLD0209AAO2J-00 نام کالا پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 2 تولید کننده پتروشیمی امیرکبیر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 2 - PAM-LLD0209AAO2J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی امیرکبیر انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
38,180.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
50
قیمت خریدار تقاضا
40,089.00 450
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 پتروشیمی بندرامام(IPC-LDLF0200O1J-00)
نماد کالا IPC-LDLF0200O1J-00 نام کالا پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 تولید کننده پتروشیمی بندرامام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 - IPC-LDLF0200O1J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
44,823.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
47,064.00 30
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر(PAM-HDEX3O1J-00)
نماد کالا PAM-HDEX3O1J-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 تولید کننده پتروشیمی امیرکبیر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 - PAM-HDEX3O1J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی امیرکبیر انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
53,706.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
56,391.00 170
1.00 ۲۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پتروشیمی امیرکبیر(PAM-HDEX3O2J-00)
نماد کالا PAM-HDEX3O2J-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 تولید کننده پتروشیمی امیرکبیر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 - PAM-HDEX3O2J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی امیرکبیر انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
47,740.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
25
قیمت خریدار تقاضا
50,127.00 150
1.00 ۵۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین کلوخه پتروشیمی امیرکبیر(PAM-HDLUMPB-00)
نماد کالا PAM-HDLUMPB-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین کلوخه تولید کننده پتروشیمی امیرکبیر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین کلوخه - PAM-HDLUMPB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی امیرکبیر انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
38,788.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
50
قیمت خریدار تقاضا
40,727.00 1,000
1,000.00 ۶۰۰
0.00 0
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 2 پتروشیمی امیرکبیر(PAM-LD2420HO2J-00)
نماد کالا PAM-LD2420HO2J-00 نام کالا پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 2 تولید کننده پتروشیمی امیرکبیر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 2 - PAM-LD2420HO2J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی امیرکبیر انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
39,842.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
50
قیمت خریدار تقاضا
39,842.00 50
0.00 ۰
0.00 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند(ARCO-PVCS65O2J-00)
نماد کالا ARCO-PVCS65O2J-00 نام کالا پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 تولید کننده پتروشیمی اروند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - ARCO-PVCS65O2J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی اروند انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
31,919.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
60
قیمت خریدار تقاضا
33,514.00 740
31,919.00 ۱۴۰
0.00 0
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند(ARCO-PVCE6834PO1P-00)
نماد کالا ARCO-PVCE6834PO1P-00 نام کالا پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 تولید کننده پتروشیمی اروند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 - ARCO-PVCE6834PO1P-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی اروند انبار کارخانه
نقدی - تحویل یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
قیمت فروشنده(ریال)
36,251.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
132
قیمت خریدار تقاضا
38,063.00 572
1.00 ۸۸
0.00 0