بروز رسانی خودکار
آخرین بروز رسانی : برقراری ارتباط

صنعتی

زمان شروع ۱۱:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۱:۱۲:۱۵ ۰
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان(KES-LRAUAA3B-00)
نماد کالا KES-LRAUAA3B-00 نام کالا میلگرد 10-A3 تولید کننده فولاد کرمان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
میلگرد 10-A3 - KES-LRAUAA3B-00
تولید کننده محل تحویل
فولاد کرمان انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
22,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
110
قیمت خریدار تقاضا
22,000.00 110
21,900.00 ۲۲۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSD-00)
نماد کالا NCI-NMMSD-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSD-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
287,165.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
287,165.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSD-00)
نماد کالا NCI-NMMSD-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSD-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
292,014.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
292,014.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSD-00)
نماد کالا NCI-NMMSD-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSD-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
292,482.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
292,482.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSD-00)
نماد کالا NCI-NMMSD-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSD-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
297,414.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
297,414.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSD-00)
نماد کالا NCI-NMMSD-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSD-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
293,839.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
293,839.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSD-00)
نماد کالا NCI-NMMSD-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSD-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
293,707.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
293,707.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSD-00)
نماد کالا NCI-NMMSD-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSD-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
289,191.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
289,191.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSB-00)
نماد کالا NCI-NMMSB-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSB-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
271,442.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
271,442.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSA-00)
نماد کالا NCI-NMMSA-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSA-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
263,412.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
263,412.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSA-00)
نماد کالا NCI-NMMSA-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSA-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
262,068.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
262,068.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSA-00)
نماد کالا NCI-NMMSA-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSA-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
265,584.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
265,584.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSF-00)
نماد کالا NCI-NMMSF-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSF-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
259,954.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
259,954.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSF-00)
نماد کالا NCI-NMMSF-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSF-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
258,121.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
258,121.00 10
0.00 ۰
0.00 0
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMMSF-00)
نماد کالا NCI-NMMSF-00 نام کالا سولفور مولیبدن تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفور مولیبدن - NCI-NMMSF-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
253,855.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10
قیمت خریدار تقاضا
253,855.00 10
0.00 ۰
0.00 0
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-SLR-00)
نماد کالا NCI-SLR-00 نام کالا مس کم عیار (سرباره R) تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
مس کم عیار (سرباره R) - NCI-SLR-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
1,280.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10,000
قیمت خریدار تقاضا
1,280.00 500
0.00 ۰
0.00 0
مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-CCAA-00)
نماد کالا NCI-CCAA-00 نام کالا مس کاتد تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
مس کاتد - NCI-CCAA-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
278,568.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,260
قیمت خریدار تقاضا
278,569.00 80
278,568.00 ۱,۷۴۰
0.00 0
مس کاتد 2 شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-CCAAL-00)
نماد کالا NCI-CCAAL-00 نام کالا مس کاتد 2 تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
مس کاتد 2 - NCI-CCAAL-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
278,568.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
278,568.00 100
0.00 ۰
0.00 0
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-NMGODSD-00)
نماد کالا NCI-NMGODSD-00 نام کالا کنسانتره فلزات گرانبها تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
کنسانتره فلزات گرانبها - NCI-NMGODSD-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
5,014,485.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
12
قیمت خریدار تقاضا
5,014,485.00 6
0.00 ۰
0.00 0
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران(NCI-CR08AB-00)
نماد کالا NCI-CR08AB-00 نام کالا مس مفتول تولید کننده شرکت ملی صنایع مس ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
مس مفتول - NCI-CR08AB-00
تولید کننده محل تحویل
شرکت ملی صنایع مس ایران انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
287,320.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,240
قیمت خریدار تقاضا
287,320.00 940
0.00 ۰
0.00 0
مس مفتول گیل راد شمال (GRSH-CR08AB-00)
نماد کالا GRSH-CR08AB-00 نام کالا مس مفتول تولید کننده گیل راد شمال
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
مس مفتول - GRSH-CR08AB-00
تولید کننده محل تحویل
گیل راد شمال انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
287,870.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
40
قیمت خریدار تقاضا
287,870.00 40
0.00 ۰
0.00 0
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان(CWD-CR08AB-00)
نماد کالا CWD-CR08AB-00 نام کالا مس مفتول تولید کننده صنایع تولیدی دنیای مس کاشان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
مس مفتول - CWD-CR08AB-00
تولید کننده محل تحویل
صنایع تولیدی دنیای مس کاشان انبار کارخانه
نقدی - تحویل جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
287,870.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
287,870.00 100
0.00 ۰
0.00 0

کشاورزی

زمان شروع ۱۰:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۰:۲۸:۰۵ ۰
گندم خوراکی آذربایجان شرقی(AZEA-WhE0104-351)
نماد کالا AZEA-WhE0104-351 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده آذربایجان شرقی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - AZEA-WhE0104-351
تولید کننده محل تحویل
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی
نقدی - تحویل شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
9,020.00 750
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی آذربایجان غربی(AZWE-WhE0104-352)
نماد کالا AZWE-WhE0104-352 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده آذربایجان غربی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - AZWE-WhE0104-352
تولید کننده محل تحویل
آذربایجان غربی آذربایجان غربی
نقدی - تحویل شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
9,023.00 1,000
9,021.00 ۲۵۰
9,020.00 1,000
گندم خوراکی اصفهان(ESF-WhE0104-031)
نماد کالا ESF-WhE0104-031 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - ESF-WhE0104-031
تولید کننده محل تحویل
اصفهان اصفهان
نقدی - تحویل شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
9,020.00 1,250
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی البرز(ALBR-WhE0104-355)
نماد کالا ALBR-WhE0104-355 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده البرز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - ALBR-WhE0104-355
تولید کننده محل تحویل
البرز البرز
نقدی - تحویل شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
9,020.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی تهران(THR-WhE0104-089)
نماد کالا THR-WhE0104-089 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده تهران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - THR-WhE0104-089
تولید کننده محل تحویل
تهران تهران
نقدی - تحویل شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,500
قیمت خریدار تقاضا
9,020.00 500
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی خراسان رضوی(KHR-WhE0104-361)
نماد کالا KHR-WhE0104-361 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده خراسان رضوی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - KHR-WhE0104-361
تولید کننده محل تحویل
خراسان رضوی خراسان رضوی
نقدی - تحویل شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
9,020.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی خراسان شمالی(NOKH-WhE0104-362)
نماد کالا NOKH-WhE0104-362 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده خراسان شمالی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - NOKH-WhE0104-362
تولید کننده محل تحویل
خراسان شمالی خراسان شمالی
نقدی - تحویل شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
9,020.00 500
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی کردستان(KORD-WhE0104-371)
نماد کالا KORD-WhE0104-371 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده کردستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - KORD-WhE0104-371
تولید کننده محل تحویل
کردستان کردستان
نقدی - تحویل شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
9,020.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی یزد(YAZ-WhE0104-295)
نماد کالا YAZ-WhE0104-295 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده یزد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - YAZ-WhE0104-295
تولید کننده محل تحویل
یزد یزد
نقدی - تحویل شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,020.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
9,020.00 250
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ(GHSD-SuA0069-00)
نماد کالا GHSD-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - GHSD-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 25
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید قند نیشابور(NISU-SuA0069-00)
نماد کالا NISU-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند نیشابور
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - NISU-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند نیشابور انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
300
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 25
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید قند فیروزکوه(GHF-SuA0069-00)
نماد کالا GHF-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند فیروزکوه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - GHF-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند فیروزکوه انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
150
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 50
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید قند شیرین(GHSH-SuA0069-00)
نماد کالا GHSH-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند شیرین
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - GHSH-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند شیرین انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
300
قیمت خریدار تقاضا
1.00 25
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا(GASF-SuA0069-00)
نماد کالا GASF-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند ارمغان صبای فسا
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - GASF-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند ارمغان صبای فسا انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
800
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 25
0.00 ۰
0.00 0
شکر خام برزیل(BRA-SuB0069-532)
نماد کالا BRA-SuB0069-532 نام کالا شکر خام تولید کننده برزیل
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر خام - BRA-SuB0069-532
تولید کننده محل تحویل
برزیل بندر امام خمینی
نقدی - تحویل شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
22,050.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
1.00 600
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی خراسان رضوی(KHR-WhE0104-361)
نماد کالا KHR-WhE0104-361 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده خراسان رضوی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - KHR-WhE0104-361
تولید کننده محل تحویل
خراسان رضوی خراسان رضوی
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
7,600.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
8,000
قیمت خریدار تقاضا
7,600.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی آذربایجان شرقی(AZEA-WhE0104-351)
نماد کالا AZEA-WhE0104-351 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده آذربایجان شرقی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - AZEA-WhE0104-351
تولید کننده محل تحویل
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
7,350.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
7,350.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
جوجه یک روزه گوشتی ناصر ضیغمی(NZE-MCHCK-00)
نماد کالا NZE-MCHCK-00 نام کالا جوجه یک روزه گوشتی تولید کننده ناصر ضیغمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جوجه یک روزه گوشتی - NZE-MCHCK-00
تولید کننده محل تحویل
ناصر ضیغمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
16,500.00
عرضه(1 عدد)
25,000
قیمت خریدار تقاضا
19,800.00 50,000
16,500.00 ۲۵,۰۰۰
0.00 0
جوجه یک روزه گوشتی ناصر ضیغمی(NZE-MCHCK-00)
نماد کالا NZE-MCHCK-00 نام کالا جوجه یک روزه گوشتی تولید کننده ناصر ضیغمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جوجه یک روزه گوشتی - NZE-MCHCK-00
تولید کننده محل تحویل
ناصر ضیغمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
16,500.00
عرضه(1 عدد)
25,000
قیمت خریدار تقاضا
19,800.00 50,000
16,500.00 ۲۵,۰۰۰
0.00 0
گندم خوراکی کرمانشاه(KSH-WhE0104-223)
نماد کالا KSH-WhE0104-223 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده کرمانشاه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - KSH-WhE0104-223
تولید کننده محل تحویل
کرمانشاه کرمانشاه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
7,300.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
12,000
قیمت خریدار تقاضا
7,300.00 3,000
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی البرز(ALBR-WhE0104-355)
نماد کالا ALBR-WhE0104-355 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده البرز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - ALBR-WhE0104-355
تولید کننده محل تحویل
البرز البرز
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
7,650.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
4,000
قیمت خریدار تقاضا
7,650.00 2,000
0.00 ۰
0.00 0

پتروشیمی

زمان شروع ۱۳:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۳:۴۰:۰۰ ۰
اوره پریل پتروشیمی خراسان(KHP-UREAPL-00)
نماد کالا KHP-UREAPL-00 نام کالا اوره پریل تولید کننده پتروشیمی خراسان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اوره پریل  - KHP-UREAPL-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی خراسان انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
10,714.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
10,714.00 450
0.00 ۰
0.00 0
آمونیاک (مایع) پتروشیمی خراسان(KHP-AMMONIAB-00)
نماد کالا KHP-AMMONIAB-00 نام کالا آمونیاک (مایع) تولید کننده پتروشیمی خراسان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
آمونیاک (مایع) - KHP-AMMONIAB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی خراسان انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,362.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
8,362.00 540
0.00 ۰
0.00 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان(KZPC-ERE1X75SSG-603)
نماد کالا KZPC-ERE1X75SSG-603 نام کالا اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین تولید کننده پتروشیمی خوزستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین - KZPC-ERE1X75SSG-603
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی خوزستان شاد آباد
سلف - تحویل یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
75,200.00
عرضه(880 کیلوگرم)
40
قیمت خریدار تقاضا
75,200.00 20
1,000.00 ۱۰
1.00 40
آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز(SPC-AMMONIAB-00)
نماد کالا SPC-AMMONIAB-00 نام کالا آمونیاک (مایع) تولید کننده پتروشیمی شیراز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
آمونیاک (مایع) - SPC-AMMONIAB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شیراز انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,362.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
8,364.00 100
8,363.00 ۱۰
8,362.00 100
اوره پریل پتروشیمی شیراز(SPC-UREAPL-00)
نماد کالا SPC-UREAPL-00 نام کالا اوره پریل تولید کننده پتروشیمی شیراز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اوره پریل  - SPC-UREAPL-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شیراز انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
10,714.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
10,714.00 70
0.00 ۰
0.00 0
آرگون پتروشیمی شیراز(SPC-ARGAB-00)
نماد کالا SPC-ARGAB-00 نام کالا آرگون تولید کننده پتروشیمی شیراز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
آرگون - SPC-ARGAB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شیراز انبار کارخانه
سلف - تحویل دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
14,500.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
14,500.00 40
0.00 ۰
0.00 0
اسید نیتریک پتروشیمی شیراز(SPC-NIACB-00)
نماد کالا SPC-NIACB-00 نام کالا اسید نیتریک تولید کننده پتروشیمی شیراز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اسید نیتریک - SPC-NIACB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شیراز انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
6,528.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
300
قیمت خریدار تقاضا
6,528.00 40
0.00 ۰
0.00 0
منو اتانول آمین پتروشیمی شازند(SHPC-MEAB-00)
نماد کالا SHPC-MEAB-00 نام کالا منو اتانول آمین تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
منو اتانول آمین - SHPC-MEAB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
42,854.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
110
قیمت خریدار تقاضا
42,854.00 22
0.00 ۰
0.00 0
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه(KRPT-UREAGRL-00)
نماد کالا KRPT-UREAGRL-00 نام کالا اوره گرانول تولید کننده پتروشیمی کرمانشاه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اوره گرانول  - KRPT-UREAGRL-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی کرمانشاه انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
10,524.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
10,524.00 20
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETBG781J-00)
نماد کالا PTC-PETBG781J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - PTC-PETBG781J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
45,894.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
308
قیمت خریدار تقاضا
45,894.00 308
0.00 ۰
0.00 0
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند(ARCO-PVCE6834PP-00)
نماد کالا ARCO-PVCE6834PP-00 نام کالا پلی وینیل کلراید E6834 تولید کننده پتروشیمی اروند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی وینیل کلراید E6834 - ARCO-PVCE6834PP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی اروند انبار کارخانه
سلف - تحویل چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
38,395.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
88
قیمت خریدار تقاضا
38,395.00 88
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETBG825J-00)
نماد کالا PTC-PETBG825J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 - PTC-PETBG825J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
46,069.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
154
قیمت خریدار تقاضا
46,069.00 154
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETTG641J-00)
نماد کالا PTC-PETTG641J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - PTC-PETTG641J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
37,413.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
440
قیمت خریدار تقاضا
11.00 440
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد(BAN-PSESE1000J-00)
نماد کالا BAN-PSESE1000J-00 نام کالا پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 تولید کننده بانیار پلیمر گنبد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 - BAN-PSESE1000J-00
تولید کننده محل تحویل
بانیار پلیمر گنبد انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
58,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
58,000.00 100
0.00 ۰
0.00 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد(BAN-PSESE2000J-00)
نماد کالا BAN-PSESE2000J-00 نام کالا پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 تولید کننده بانیار پلیمر گنبد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 - BAN-PSESE2000J-00
تولید کننده محل تحویل
بانیار پلیمر گنبد انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
58,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
58,000.00 100
0.00 ۰
0.00 0
آمونیاک (مایع) پتروشیمی کرمانشاه(KRPT-AMMONIAB-00)
نماد کالا KRPT-AMMONIAB-00 نام کالا آمونیاک (مایع) تولید کننده پتروشیمی کرمانشاه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
آمونیاک (مایع) - KRPT-AMMONIAB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی کرمانشاه انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,362.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
8,362.00 100
0.00 ۰
0.00 0

صادراتی کیش

زمان شروع ۱۲:۰۶:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۲:۰۸:۴۵ ۰
قیر MC70 مهندسی قیر و آسفالت غرب(WBCO-BIMC70GEX-00)
نماد کالا WBCO-BIMC70GEX-00 نام کالا قیر MC70 تولید کننده مهندسی قیر و آسفالت غرب
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر MC70 - WBCO-BIMC70GEX-00
تولید کننده محل تحویل
مهندسی قیر و آسفالت غرب EXW-کرمانشاه
نقدی ($) - تحویل دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
595.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
595.00 500
0.00 ۰
0.00 0
قیر MC30 مهندسی قیر و آسفالت غرب(WBCO-BIMC30GEX-00)
نماد کالا WBCO-BIMC30GEX-00 نام کالا قیر MC30 تولید کننده مهندسی قیر و آسفالت غرب
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر MC30 - WBCO-BIMC30GEX-00
تولید کننده محل تحویل
مهندسی قیر و آسفالت غرب EXW-کرمانشاه
نقدی ($) - تحویل دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
605.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
700
قیمت خریدار تقاضا
605.00 700
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 رهام اسپرلوس (RSCO-BI6070BEX-00)
نماد کالا RSCO-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده رهام اسپرلوس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - RSCO-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
رهام اسپرلوس انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
277.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
277.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 پالایش نگین سیاه آذربایجان(PNSA-BI6070BEX-00)
نماد کالا PNSA-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده پالایش نگین سیاه آذربایجان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - PNSA-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نگین سیاه آذربایجان انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
255.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
255.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
عایق رطوبتی BOF عایق رطوبتی نقره ای شرق(SHNC-INBOFBEX-00)
نماد کالا SHNC-INBOFBEX-00 نام کالا عایق رطوبتی BOF تولید کننده عایق رطوبتی نقره ای شرق
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
عایق رطوبتی BOF - SHNC-INBOFBEX-00
تولید کننده محل تحویل
عایق رطوبتی نقره ای شرق انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
510.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
510.00 500
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 معماران تجارت آفتاب ( اقتصاد بین الملل تندیس )(TIE-BI6070GEX-00)
نماد کالا TIE-BI6070GEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده معماران تجارت آفتاب ( اقتصاد بین الملل تندیس )
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - TIE-BI6070GEX-00
تولید کننده محل تحویل
معماران تجارت آفتاب ( اقتصاد بین الملل تندیس ) FOB-بندرعباس
نقدی ($) - تحویل سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
310.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
4,500
قیمت خریدار تقاضا
310.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
گوگرد گرانوله پتروشیمی خارگ(KHPC-GRSUSUBEX-00)
نماد کالا KHPC-GRSUSUBEX-00 نام کالا گوگرد گرانوله تولید کننده پتروشیمی خارگ
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گوگرد گرانوله - KHPC-GRSUSUBEX-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی خارگ FOB-خارک
نقدی ($) - تحویل دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
160.45
عرضه(1000 کیلوگرم)
30,000
قیمت خریدار تقاضا
160.45 30,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 ریونیز پالایش آرتان(RPA-BI6070BEX-00)
نماد کالا RPA-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده ریونیز پالایش آرتان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - RPA-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
ریونیز پالایش آرتان FOB-بندرعباس
نقدی ($) - تحویل جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
335.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
335.00 5,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 85100 ریونیز پالایش آرتان(RPA-BI85100GEX-00)
نماد کالا RPA-BI85100GEX-00 نام کالا قیر 85100 تولید کننده ریونیز پالایش آرتان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 85100 - RPA-BI85100GEX-00
تولید کننده محل تحویل
ریونیز پالایش آرتان FOB-بندرعباس
نقدی ($) - تحویل جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
335.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
335.00 5,000
0.00 ۰
0.00 0

فرآورده های نفتی

زمان شروع ۱۲:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۲:۰۴:۴۵ ۰
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز(TORC-VBB-00)
نماد کالا TORC-VBB-00 نام کالا وکیوم باتوم تولید کننده پالایش نفت تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
وکیوم باتوم - TORC-VBB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
7,965.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
7,965.00 5,000
0.00 ۰
0.00 0
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان(IORC-VBB-00)
نماد کالا IORC-VBB-00 نام کالا وکیوم باتوم تولید کننده پالایش نفت اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
وکیوم باتوم - IORC-VBB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت اصفهان انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
7,241.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
6,000
قیمت خریدار تقاضا
7,965.00 125
7,865.00 ۵۰
7,809.00 500

فرعی

زمان شروع ۱۲:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۲:۴۰:۰۰ ۰
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون(KPC-DSMPOMDI-00)
نماد کالا KPC-DSMPOMDI-00 نام کالا متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک تولید کننده پتروشیمی کارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک  - KPC-DSMPOMDI-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی کارون انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
129,890.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
40
قیمت خریدار تقاضا
1,000.00 20
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 پتروشیمی تندگویان(PTC-PETAMO1J-00)
نماد کالا PTC-PETAMO1J-00 نام کالا پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 - PTC-PETAMO1J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
33,715.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
220
قیمت خریدار تقاضا
33,715.00 40
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن کلوخه پلی پروپیلن جم(JPPC-PPLUMPB-00)
نماد کالا JPPC-PPLUMPB-00 نام کالا پلی پروپیلن کلوخه تولید کننده پلی پروپیلن جم
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن کلوخه - JPPC-PPLUMPB-00
تولید کننده محل تحویل
پلی پروپیلن جم انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
21,168.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
16
قیمت خریدار تقاضا
32,019.00 16
30,809.00 ۱۶
27,909.00 16
پلی پروپیلن پودر درجه 2 پلی پروپیلن جم(JPPC-PPPOWD2J-00)
نماد کالا JPPC-PPPOWD2J-00 نام کالا پلی پروپیلن پودر درجه 2 تولید کننده پلی پروپیلن جم
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن پودر درجه 2 - JPPC-PPPOWD2J-00
تولید کننده محل تحویل
پلی پروپیلن جم انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
21,168.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
34
قیمت خریدار تقاضا
36,409.00 34
35,709.00 ۳۴
24,509.00 34