بروز رسانی خودکار
آخرین بروز رسانی : برقراری ارتباط

صنعتی

زمان شروع ۱۱:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۱:۰۴:۳۰ ۰
سبد میلگرد و تیرآهن ذوب آهن اصفهان(ESC-IMEX-1137-00)
نماد کالا ESC-IMEX-1137-00 نام کالا سبد میلگرد و تیرآهن تولید کننده ذوب آهن اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سبد میلگرد و تیرآهن - ESC-IMEX-1137-00
تولید کننده محل تحویل
ذوب آهن اصفهان انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
19,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10,827
قیمت خریدار تقاضا
19,000.00 10,827
1.00 ۲۱,۶۵۴
0.00 0

کشاورزی

زمان شروع ۱۰:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۱:۰۱:۳۵ ۰
شکر سفید قند کرج(KCO-SuA0069-00)
نماد کالا KCO-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند کرج
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - KCO-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند کرج انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 25
10.00 ۲۵
0.00 0
شکر سفید قند میبد(MYC-SuA0069-00)
نماد کالا MYC-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند میبد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - MYC-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند میبد انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
150
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 25
1.00 ۲۵
0.00 0
شکر سفید کشت و صنعت جوین(JCO-SuA0069-00)
نماد کالا JCO-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده کشت و صنعت جوین
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - JCO-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
کشت و صنعت جوین انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
400
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 25
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید قند شیروان(SHC-SuA0069-00)
نماد کالا SHC-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند شیروان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - SHC-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند شیروان انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 25
100.00 ۲۵
0.00 0
شکر سفید قند چناران(GHCH-SuA0069-00)
نماد کالا GHCH-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند چناران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - GHCH-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند چناران انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
400
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 25
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید آذر قند نقده(AZGN-SuA0069-00)
نماد کالا AZGN-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده آذر قند نقده
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - AZGN-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
آذر قند نقده انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
0.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
0
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) همدان(HAM-BaA004733-293)
نماد کالا HAM-BaA004733-293 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده همدان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - HAM-BaA004733-293
تولید کننده محل تحویل
همدان همدان
نقدی - تحویل سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,400.00
عرضه(1 کیلوگرم)
72,272
قیمت خریدار تقاضا
10,340.00 1,372,352
9,400.00 ۷۲۲,۷۲۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) همدان(HAM-BaA004733-293)
نماد کالا HAM-BaA004733-293 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده همدان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - HAM-BaA004733-293
تولید کننده محل تحویل
همدان همدان
نقدی - تحویل سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,400.00
عرضه(1 کیلوگرم)
49,370
قیمت خریدار تقاضا
10,340.00 1,022,220
9,400.00 ۱۴۸,۱۱۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) همدان(HAM-BaA004733-293)
نماد کالا HAM-BaA004733-293 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده همدان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - HAM-BaA004733-293
تولید کننده محل تحویل
همدان همدان
نقدی - تحویل سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,400.00
عرضه(1 کیلوگرم)
24,775
قیمت خریدار تقاضا
10,340.00 593,825
9,400.00 ۷۴,۳۲۵
0.00 0
جو دامی (ماده33) مرکزی(MAK-BaA004733-379)
نماد کالا MAK-BaA004733-379 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده مرکزی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - MAK-BaA004733-379
تولید کننده محل تحویل
مرکزی مرکزی
نقدی - تحویل سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,100.00
عرضه(1 کیلوگرم)
57,654
قیمت خریدار تقاضا
10,010.00 2,132,790
9,999.00 ۱۵,۰۰۰
9,100.00 57,654
جو دامی (ماده33) چهارمحال بختیاری(CHA-BaA004733-359)
نماد کالا CHA-BaA004733-359 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده چهارمحال بختیاری
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - CHA-BaA004733-359
تولید کننده محل تحویل
چهارمحال بختیاری چهار محال بختیاری
نقدی - تحویل سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,400.00
عرضه(1 کیلوگرم)
80,325
قیمت خریدار تقاضا
10,340.00 722,925
0.00 ۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) چهارمحال بختیاری(CHA-BaA004733-359)
نماد کالا CHA-BaA004733-359 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده چهارمحال بختیاری
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - CHA-BaA004733-359
تولید کننده محل تحویل
چهارمحال بختیاری چهار محال بختیاری
نقدی - تحویل سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,400.00
عرضه(1 کیلوگرم)
54,776
قیمت خریدار تقاضا
10,340.00 273,880
10,333.00 ۱۶۴,۳۲۸
9,400.00 54,776
ذرت دانه ای البرز(ALBR-CoA1445-355)
نماد کالا ALBR-CoA1445-355 نام کالا ذرت دانه ای تولید کننده البرز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای - ALBR-CoA1445-355
تولید کننده محل تحویل
البرز البرز
نقدی - تحویل سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
7,200.00 200
0.00 ۰
0.00 0
ذرت دانه ای کرمانشاه(KSH-CoA1445-223)
نماد کالا KSH-CoA1445-223 نام کالا ذرت دانه ای تولید کننده کرمانشاه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای - KSH-CoA1445-223
تولید کننده محل تحویل
کرمانشاه کرمانشاه
نقدی - تحویل سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
7,200.00 250
0.00 ۰
0.00 0
جو دامی گلستان(GOLE-BaA0047-375)
نماد کالا GOLE-BaA0047-375 نام کالا جو دامی تولید کننده گلستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی - GOLE-BaA0047-375
تولید کننده محل تحویل
گلستان گلستان
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,800.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
8,800.00 550
1.00 ۲۰۰
0.00 0
ذرت دامی روسیه(RUS-CoB1445-533)
نماد کالا RUS-CoB1445-533 نام کالا ذرت دامی تولید کننده روسیه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دامی - RUS-CoB1445-533
تولید کننده محل تحویل
روسیه بندر امیرآباد
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
7,550.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
7,550.00 25
0.00 ۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) اصفهان(ESF-BaA004733-237)
نماد کالا ESF-BaA004733-237 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - ESF-BaA004733-237
تولید کننده محل تحویل
اصفهان گلپایگان
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,400.00
عرضه(1 کیلوگرم)
90,700
قیمت خریدار تقاضا
10,340.00 997,700
9,400.00 ۵۴۴,۲۰۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) فارس(FAA-BaA004733-331)
نماد کالا FAA-BaA004733-331 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده فارس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - FAA-BaA004733-331
تولید کننده محل تحویل
فارس بیضا
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,400.00
عرضه(1 کیلوگرم)
69,540
قیمت خریدار تقاضا
10,340.00 764,940
10,333.00 ۶۹,۵۴۰
9,400.00 139,080
جو دامی تهران(THR-BaA0047-089)
نماد کالا THR-BaA0047-089 نام کالا جو دامی تولید کننده تهران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی - THR-BaA0047-089
تولید کننده محل تحویل
تهران تهران
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,800.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
8,800.00 950
1.00 ۵۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) فارس(FAA-BaA004733-368)
نماد کالا FAA-BaA004733-368 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده فارس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - FAA-BaA004733-368
تولید کننده محل تحویل
فارس فارس
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,400.00
عرضه(1 کیلوگرم)
49,440
قیمت خریدار تقاضا
10,340.00 494,400
10,333.00 ۱۴۸,۳۲۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) فارس(FAA-BaA004733-331)
نماد کالا FAA-BaA004733-331 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده فارس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - FAA-BaA004733-331
تولید کننده محل تحویل
فارس بیضا
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,400.00
عرضه(1 کیلوگرم)
36,160
قیمت خریدار تقاضا
10,340.00 443,920
0.00 ۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) فارس(FAA-BaA004733-257)
نماد کالا FAA-BaA004733-257 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده فارس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - FAA-BaA004733-257
تولید کننده محل تحویل
فارس مرودشت
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,400.00
عرضه(1 کیلوگرم)
22,789
قیمت خریدار تقاضا
10,340.00 273,468
9,400.00 ۶۸,۳۶۷
0.00 0
جو دامی (ماده33) فارس(FAA-BaA004733-368)
نماد کالا FAA-BaA004733-368 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده فارس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - FAA-BaA004733-368
تولید کننده محل تحویل
فارس فارس
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,400.00
عرضه(1 کیلوگرم)
31,200
قیمت خریدار تقاضا
10,340.00 343,200
10,339.00 ۹۳,۶۰۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) فارس(FAA-BaA004733-257)
نماد کالا FAA-BaA004733-257 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده فارس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - FAA-BaA004733-257
تولید کننده محل تحویل
فارس مرودشت
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,400.00
عرضه(1 کیلوگرم)
44,670
قیمت خریدار تقاضا
9,401.00 268,020
9,400.00 ۸۹,۳۴۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) فارس(FAA-BaA004733-018)
نماد کالا FAA-BaA004733-018 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده فارس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - FAA-BaA004733-018
تولید کننده محل تحویل
فارس ارسنجان
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,400.00
عرضه(1 کیلوگرم)
32,010
قیمت خریدار تقاضا
10,340.00 64,020
9,509.00 ۱۶۰,۰۵۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) فارس(FAA-BaA004733-368)
نماد کالا FAA-BaA004733-368 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده فارس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - FAA-BaA004733-368
تولید کننده محل تحویل
فارس فارس
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,400.00
عرضه(1 کیلوگرم)
66,032
قیمت خریدار تقاضا
10,340.00 726,352
9,400.00 ۶۶,۰۳۲
0.00 0
جوجه یک روزه گوشتی احمد فدایی جویباری(AFJ-MCHCK-00)
نماد کالا AFJ-MCHCK-00 نام کالا جوجه یک روزه گوشتی تولید کننده احمد فدایی جویباری
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جوجه یک روزه گوشتی - AFJ-MCHCK-00
تولید کننده محل تحویل
احمد فدایی جویباری انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
18,000.00
عرضه(1 عدد)
30,000
قیمت خریدار تقاضا
19,800.00 210,000
19,000.00 ۳۰,۰۰۰
18,000.00 240,000
جو دامی (ماده33) خراسان جنوبی(SOKH-BaA004733-306)
نماد کالا SOKH-BaA004733-306 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده خراسان جنوبی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - SOKH-BaA004733-306
تولید کننده محل تحویل
خراسان جنوبی قاین
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,100.00
عرضه(1 کیلوگرم)
30,750
قیمت خریدار تقاضا
10,010.00 707,250
9,100.00 ۱۸۴,۵۰۰
0.00 0
مرغ منجمد رنج 2 گسترش و توسعه صنایع بهپرور(GTSB-FRCHR25182-019)
نماد کالا GTSB-FRCHR25182-019 نام کالا مرغ منجمد رنج 2 تولید کننده گسترش و توسعه صنایع بهپرور
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
مرغ منجمد رنج 2 - GTSB-FRCHR25182-019
تولید کننده محل تحویل
گسترش و توسعه صنایع بهپرور ارومیه
سلف - تحویل پنج شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
73,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
495
قیمت خریدار تقاضا
73,000.00 495
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا(DEH-SuA0069-00)
نماد کالا DEH-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده کشت و صنعت دهخدا
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - DEH-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
کشت و صنعت دهخدا انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
250
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 225
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید کشت و صنعت فارابی(FAAG-SuA0069-00)
نماد کالا FAAG-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده کشت و صنعت فارابی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - FAAG-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
کشت و صنعت فارابی انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
250
قیمت خریدار تقاضا
25,204.00 100
25,203.00 ۱۲۵
25,201.00 50
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) (DCO-SuA0069-00)
نماد کالا DCO-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - DCO-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
250
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 25
24,000.00 ۲۵
0.00 0
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) (ACO-SuA0069-00)
نماد کالا ACO-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - ACO-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
250
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 25
24,000.00 ۲۵
0.00 0

پتروشیمی

زمان شروع ۱۳:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۴:۰۷:۲۰ ۰
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون(MPC-DEGB-00)
نماد کالا MPC-DEGB-00 نام کالا دی اتیلن گلایکول تولید کننده پتروشیمی مارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
دی اتیلن گلایکول - MPC-DEGB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مارون انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,803.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
330
قیمت خریدار تقاضا
25,803.00 154
1.00 ۴۴
0.00 0
اسید استیک پتروشیمی فن آوران(FPCO-ACTACB-00)
نماد کالا FPCO-ACTACB-00 نام کالا اسید استیک تولید کننده پتروشیمی فن آوران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اسید استیک - FPCO-ACTACB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی فن آوران انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
13,957.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,104
قیمت خریدار تقاضا
14,009.00 69
13,969.00 ۷۳۶
13,968.00 69
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید(MRV-MEGB-00)
نماد کالا MRV-MEGB-00 نام کالا منو اتیلن گلایکول تولید کننده پتروشیمی مروارید
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
منو اتیلن گلایکول - MRV-MEGB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مروارید انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
28,719.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,012
قیمت خریدار تقاضا
28,719.00 550
1.00 ۲۲
0.00 0
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید(MRV-DEGB-00)
نماد کالا MRV-DEGB-00 نام کالا دی اتیلن گلایکول تولید کننده پتروشیمی مروارید
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
دی اتیلن گلایکول - MRV-DEGB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مروارید انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,803.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
220
قیمت خریدار تقاضا
25,803.00 88
1.00 ۶۶
0.00 0
استایرن منومر پتروشیمی پارس(PPCO-STYB-00)
نماد کالا PPCO-STYB-00 نام کالا استایرن منومر تولید کننده پتروشیمی پارس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
استایرن منومر - PPCO-STYB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی پارس انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
39,646.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,016
قیمت خریدار تقاضا
39,646.00 3,480
1.00 ۱۲۰
0.00 0
کریستال ملامین پتروشیمی خراسان(KHP-MCJ-00)
نماد کالا KHP-MCJ-00 نام کالا کریستال ملامین تولید کننده پتروشیمی خراسان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
کریستال ملامین - KHP-MCJ-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی خراسان انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
49,208.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
250
قیمت خریدار تقاضا
49,208.00 210
0.00 ۰
0.00 0
بنزن پتروشیمی بندرامام(IPC-BENZENEB-00)
نماد کالا IPC-BENZENEB-00 نام کالا بنزن تولید کننده پتروشیمی بندرامام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
بنزن - IPC-BENZENEB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
34,403.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
34,403.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام(IPC-XYLENEMIXB-00)
نماد کالا IPC-XYLENEMIXB-00 نام کالا زایلین مخلوط تولید کننده پتروشیمی بندرامام
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
زایلین مخلوط - IPC-XYLENEMIXB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی بندرامام انبار کارخانه
سلف - تحویل چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
22,587.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
22,587.00 300
0.00 ۰
0.00 0
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون(MPC-MEGB-00)
نماد کالا MPC-MEGB-00 نام کالا منو اتیلن گلایکول تولید کننده پتروشیمی مارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
منو اتیلن گلایکول - MPC-MEGB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مارون انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
28,719.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
616
قیمت خریدار تقاضا
28,719.00 484
0.00 ۰
0.00 0
ارتوزایلن پتروشیمی برزویه(BPC-O-XYLENEB-00)
نماد کالا BPC-O-XYLENEB-00 نام کالا ارتوزایلن تولید کننده پتروشیمی برزویه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ارتوزایلن - BPC-O-XYLENEB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی برزویه انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
23,217.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,200
قیمت خریدار تقاضا
23,217.00 1,200
0.00 ۰
0.00 0
آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه(BPC-HEARB-00)
نماد کالا BPC-HEARB-00 نام کالا آروماتیک سنگین تولید کننده پتروشیمی برزویه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
آروماتیک سنگین - BPC-HEARB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی برزویه انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
19,012.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
19,012.00 60
0.00 ۰
0.00 0
دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند(SHPC-EHB-00)
نماد کالا SHPC-EHB-00 نام کالا دی اتیل هگزانول تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
دی اتیل هگزانول - SHPC-EHB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
سلف - تحویل چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
33,551.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,100
قیمت خریدار تقاضا
35,229.00 88
35,151.00 ۴۴
35,111.00 88
منومر وینیل استات پتروشیمی شازند(SHPC-VAMB-00)
نماد کالا SHPC-VAMB-00 نام کالا منومر وینیل استات تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
منومر وینیل استات - SHPC-VAMB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
سلف - تحویل چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
32,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
660
قیمت خریدار تقاضا
32,188.00 44
32,150.00 ۱۳۲
32,100.00 3,784
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند(SHPC-DEGB-00)
نماد کالا SHPC-DEGB-00 نام کالا دی اتیلن گلایکول تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
دی اتیلن گلایکول - SHPC-DEGB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,803.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
110
قیمت خریدار تقاضا
27,427.00 22
27,093.00 ۴۴
26,809.00 22
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند(SHPC-MEGB-00)
نماد کالا SHPC-MEGB-00 نام کالا منو اتیلن گلایکول تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
منو اتیلن گلایکول - SHPC-MEGB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
28,719.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
440
قیمت خریدار تقاضا
29,229.00 220
29,219.00 ۱۱
29,159.00 110
ایزوبوتانول پتروشیمی شازند(SHPC-ISBB-00)
نماد کالا SHPC-ISBB-00 نام کالا ایزوبوتانول تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ایزوبوتانول - SHPC-ISBB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
26,662.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
330
قیمت خریدار تقاضا
27,444.00 44
27,369.00 ۴۴
27,171.00 88
دی اتانول آمین پتروشیمی شازند(SHPC-DEAB-00)
نماد کالا SHPC-DEAB-00 نام کالا دی اتانول آمین تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
دی اتانول آمین - SHPC-DEAB-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
35,698.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
440
قیمت خریدار تقاضا
35,698.00 33
0.00 ۰
0.00 0

صادراتی کیش

زمان شروع ۱۱:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۱:۴۴:۰۰ ۰
عایق رطوبتی BPP پیروز دلیجان(PDC-INBPPBEX-00)
نماد کالا PDC-INBPPBEX-00 نام کالا عایق رطوبتی BPP تولید کننده پیروز دلیجان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
عایق رطوبتی BPP - PDC-INBPPBEX-00
تولید کننده محل تحویل
پیروز دلیجان انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
370.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
99
قیمت خریدار تقاضا
370.00 50
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نفت جی(JRC-BI6070BEX-00)
نماد کالا JRC-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - JRC-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
232.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
40,000
قیمت خریدار تقاضا
232.00 16,200
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نفت جی(JRC-BI6070GEX-00)
نماد کالا JRC-BI6070GEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - JRC-BI6070GEX-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
286.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
21,000
قیمت خریدار تقاضا
286.00 10,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 آذر دوام یول(ADYC-BI6070BEX-00)
نماد کالا ADYC-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده آذر دوام یول
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - ADYC-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
آذر دوام یول انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
232.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
232.00 3,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 85100 نفت جی(JRC-BI85100GEX-00)
نماد کالا JRC-BI85100GEX-00 نام کالا قیر 85100 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 85100 - JRC-BI85100GEX-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
286.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
11,000
قیمت خریدار تقاضا
286.00 5,000
10.00 ۵,۰۰۰
5.00 4,000
قیر 6070 اصفهان قیر(EBC-BI6070GEX-00)
نماد کالا EBC-BI6070GEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده اصفهان قیر
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - EBC-BI6070GEX-00
تولید کننده محل تحویل
اصفهان قیر FOB-بندرعباس
نقدی ($) - تحویل شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
290.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
290.00 500
0.00 ۰
0.00 0

فرآورده های نفتی

زمان شروع ۱۲:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۲:۱۶:۴۵ ۰
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک(ARC-LUSUB-00)
نماد کالا ARC-LUSUB-00 نام کالا گوگرد کلوخه تولید کننده پالایش نفت شازند اراک
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گوگرد کلوخه - ARC-LUSUB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت شازند اراک انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
1,804.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,500
قیمت خریدار تقاضا
1,804.00 1,500
0.00 ۰
0.00 0
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک(ARC-GRSUSUB-00)
نماد کالا ARC-GRSUSUB-00 نام کالا گوگرد گرانوله تولید کننده پالایش نفت شازند اراک
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گوگرد گرانوله - ARC-GRSUSUB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت شازند اراک انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
1,915.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
1,915.00 500
1.00 ۲۰
0.00 0
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز(SORC-VBSB-00)
نماد کالا SORC-VBSB-00 نام کالا وکیوم باتوم تولید کننده پالایش نفت شیراز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
وکیوم باتوم - SORC-VBSB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت شیراز انبار کارخانه
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
7,292.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
7,292.00 200
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG6422 نفت جی(JRC-BIPG6422B-00)
نماد کالا JRC-BIPG6422B-00 نام کالا قیر PG6422 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG6422 - JRC-BIPG6422B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,904.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
8,904.00 850
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نفت جی(JRC-BI6070B-00)
نماد کالا JRC-BI6070B-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - JRC-BI6070B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,704.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
8,704.00 79
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG6422 نفت جی(JRC-BIPG6422B-00)
نماد کالا JRC-BIPG6422B-00 نام کالا قیر PG6422 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG6422 - JRC-BIPG6422B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,904.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
8,904.00 2,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG5822 نفت جی(JRC-BIPG5822B-00)
نماد کالا JRC-BIPG5822B-00 نام کالا قیر PG5822 تولید کننده نفت جی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG5822 - JRC-BIPG5822B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت جی انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,904.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
8,904.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG6410 نفت پاسارگاد شیراز(PACS-BIPG6410B-00)
نماد کالا PACS-BIPG6410B-00 نام کالا قیر PG6410 تولید کننده نفت پاسارگاد شیراز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG6410 - PACS-BIPG6410B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد شیراز انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,234.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
9,234.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG7010 نفت پاسارگاد اراک(PACR-BIPG7010B-00)
نماد کالا PACR-BIPG7010B-00 نام کالا قیر PG7010 تولید کننده نفت پاسارگاد اراک
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG7010 - PACR-BIPG7010B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد اراک انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,204.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,100
قیمت خریدار تقاضا
9,204.00 1,100
0.00 ۰
0.00 0
قیر MC250 نفت پاسارگاد شیراز(PACS-BIMC250B-00)
نماد کالا PACS-BIMC250B-00 نام کالا قیر MC250 تولید کننده نفت پاسارگاد شیراز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر MC250 - PACS-BIMC250B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد شیراز انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
12,350.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
12,350.00 75
0.00 ۰
0.00 0
اسلاک واکس سنگین ویژه نفت سپاهان(SOC-HSWSB-00)
نماد کالا SOC-HSWSB-00 نام کالا اسلاک واکس سنگین ویژه تولید کننده نفت سپاهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اسلاک واکس سنگین ویژه - SOC-HSWSB-00
تولید کننده محل تحویل
نفت سپاهان انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
19,750.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,012
قیمت خریدار تقاضا
19,750.00 1,012
0.00 ۰
0.00 0
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز(TORC-VBB-00)
نماد کالا TORC-VBB-00 نام کالا وکیوم باتوم تولید کننده پالایش نفت تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
وکیوم باتوم - TORC-VBB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت تبریز انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
6,945.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
7,361.00 2,000
7,222.00 ۲,۰۰۰
7,219.00 600
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان)(THOR-VBB-00)
نماد کالا THOR-VBB-00 نام کالا وکیوم باتوم تولید کننده پالایش نفت تهران (تندگویان)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
وکیوم باتوم - THOR-VBB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت تهران (تندگویان) انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
7,129.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
31,000
قیمت خریدار تقاضا
7,129.00 31,000
0.00 ۰
0.00 0
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان)(THOR-VBB-00)
نماد کالا THOR-VBB-00 نام کالا وکیوم باتوم تولید کننده پالایش نفت تهران (تندگویان)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
وکیوم باتوم - THOR-VBB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت تهران (تندگویان) انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
7,129.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10,000
قیمت خریدار تقاضا
7,129.00 5,020
0.00 ۰
0.00 0

فرعی

زمان شروع ۱۲:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۲:۴۰:۰۰ ۰
ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(IRIR-DSMDAME-174)
نماد کالا IRIR-DSMDAME-174 نام کالا ضایعات فلزی تولید کننده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ضایعات فلزی - IRIR-DSMDAME-174
تولید کننده محل تحویل
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران شاهرود
سلف - تحویل شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
42,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
40
قیمت خریدار تقاضا
47,599.00 40
45,200.00 ۴۰
42,000.00 80
ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(IRIR-DSMDAME-261)
نماد کالا IRIR-DSMDAME-261 نام کالا ضایعات فلزی تولید کننده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ضایعات فلزی - IRIR-DSMDAME-261
تولید کننده محل تحویل
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مشهد
سلف - تحویل شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
15
قیمت خریدار تقاضا
9,071.00 15
8,559.00 ۱۵
0.00 0
تراورس چوبی فرسوده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(IRIR-DSMOWTR-031)
نماد کالا IRIR-DSMOWTR-031 نام کالا تراورس چوبی فرسوده تولید کننده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
تراورس چوبی فرسوده - IRIR-DSMOWTR-031
تولید کننده محل تحویل
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اصفهان
سلف - تحویل شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
0.00
عرضه(1 اصله)
0
قیمت خریدار تقاضا
0.00 0
0.00 ۰
0.00 0
کنسانتره فسفات مجتمع فسفات اسفوردی(PHAS-CONPHOS-00)
نماد کالا PHAS-CONPHOS-00 نام کالا کنسانتره فسفات تولید کننده مجتمع فسفات اسفوردی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
کنسانتره فسفات - PHAS-CONPHOS-00
تولید کننده محل تحویل
مجتمع فسفات اسفوردی انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
2,300.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
2,300.00 500
0.00 ۰
0.00 0
اسید ترفتالیک - OFF درجه 2 پتروشیمی تندگویان(PTC-PTACO2J-00)
نماد کالا PTC-PTACO2J-00 نام کالا اسید ترفتالیک - OFF درجه 2 تولید کننده پتروشیمی تندگویان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
اسید ترفتالیک - OFF درجه 2 - PTC-PTACO2J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی تندگویان انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
20,003.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
506
قیمت خریدار تقاضا
20,003.00 121
0.00 ۰
0.00 0
سولفات آمونیوم ذوب آهن اصفهان(ESC-DSMAMSUL-00)
نماد کالا ESC-DSMAMSUL-00 نام کالا سولفات آمونیوم تولید کننده ذوب آهن اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سولفات آمونیوم - ESC-DSMAMSUL-00
تولید کننده محل تحویل
ذوب آهن اصفهان انبار کارخانه
سلف - تحویل جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,650.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
8,650.00 200
0.00 ۰
0.00 0