بروز رسانی خودکار
آخرین بروز رسانی : برقراری ارتباط

صنعتی

زمان شروع ۱۱:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۱:۲۱:۱۵ ۰
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا(SAIP-CERATO-089)
نماد کالا SAIP-CERATO-089 نام کالا سراتو تولید کننده شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سراتو - SAIP-CERATO-089
تولید کننده محل تحویل
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا تهران
نقدی - تحویل سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
872,604,446.00
عرضه(1 عدد)
50
قیمت خریدار تقاضا
872,604,446.00 50
0.00 ۰
0.00 0
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان(MSC-HS30109-00)
نماد کالا MSC-HS30109-00 نام کالا ورق گرم B تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ورق گرم B - MSC-HS30109-00
تولید کننده محل تحویل
فولاد مبارکه اصفهان انبار کارخانه
سلف - تحویل سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
19,149.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
13,640
قیمت خریدار تقاضا
19,149.00 13,420
1.00 ۲۲۰
0.00 0
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان(MSC-HS40109-00)
نماد کالا MSC-HS40109-00 نام کالا ورق گرم C تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ورق گرم C - MSC-HS40109-00
تولید کننده محل تحویل
فولاد مبارکه اصفهان انبار کارخانه
سلف - تحویل سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
19,152.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
7,700
قیمت خریدار تقاضا
19,152.00 7,370
1.00 ۲۲۰
0.00 0
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان(MSC-CS21101-00)
نماد کالا MSC-CS21101-00 نام کالا ورق سرد B تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ورق سرد B - MSC-CS21101-00
تولید کننده محل تحویل
فولاد مبارکه اصفهان انبار کارخانه
سلف - تحویل چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,434.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,500
قیمت خریدار تقاضا
25,434.00 2,400
0.00 ۰
0.00 0
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان(MSC-GS00101-00)
نماد کالا MSC-GS00101-00 نام کالا ورق گالوانیزه G تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ورق گالوانیزه G - MSC-GS00101-00
تولید کننده محل تحویل
فولاد مبارکه اصفهان انبار کارخانه
سلف - تحویل چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
26,730.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
26,730.00 850
0.00 ۰
0.00 0
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان(MSC-TS11112-00)
نماد کالا MSC-TS11112-00 نام کالا ورق قلع اندود تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ورق قلع اندود - MSC-TS11112-00
تولید کننده محل تحویل
فولاد مبارکه اصفهان انبار کارخانه
سلف - تحویل چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
35,335.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
900
قیمت خریدار تقاضا
36,395.00 200
35,953.00 ۲۰۰
35,919.00 250
تختال SM فولاد مبارکه اصفهان(MSC-SSG03OO-00)
نماد کالا MSC-SSG03OO-00 نام کالا تختال SM تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
تختال SM - MSC-SSG03OO-00
تولید کننده محل تحویل
فولاد مبارکه اصفهان انبار کارخانه
سلف - تحویل شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
15,550.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
60,000
قیمت خریدار تقاضا
15,550.00 20,000
0.00 ۰
0.00 0
تختال C فولاد هرمزگان جنوب(HSTC-SSG03XR-00)
نماد کالا HSTC-SSG03XR-00 نام کالا تختال C تولید کننده فولاد هرمزگان جنوب
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
تختال C - HSTC-SSG03XR-00
تولید کننده محل تحویل
فولاد هرمزگان جنوب انبار کارخانه
سلف - تحویل جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
15,300.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
50,000
قیمت خریدار تقاضا
15,300.00 15,000
0.00 ۰
0.00 0
سبد میلگرد و تیرآهن ذوب آهن اصفهان(ESC-IMEX-1129-00)
نماد کالا ESC-IMEX-1129-00 نام کالا سبد میلگرد و تیرآهن تولید کننده ذوب آهن اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سبد میلگرد و تیرآهن - ESC-IMEX-1129-00
تولید کننده محل تحویل
ذوب آهن اصفهان انبار کارخانه
سلف - تحویل شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
16,500.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10,000
قیمت خریدار تقاضا
16,500.00 5,000
0.00 ۰
0.00 0
سبد میلگرد و تیرآهن ذوب آهن اصفهان(ESC-IMEX-1129-00)
نماد کالا ESC-IMEX-1129-00 نام کالا سبد میلگرد و تیرآهن تولید کننده ذوب آهن اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سبد میلگرد و تیرآهن - ESC-IMEX-1129-00
تولید کننده محل تحویل
ذوب آهن اصفهان انبار کارخانه
سلف - تحویل شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
16,800.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
16,800.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
سبد میلگرد و تیرآهن ذوب آهن اصفهان(ESC-IMEX-1129-00)
نماد کالا ESC-IMEX-1129-00 نام کالا سبد میلگرد و تیرآهن تولید کننده ذوب آهن اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سبد میلگرد و تیرآهن - ESC-IMEX-1129-00
تولید کننده محل تحویل
ذوب آهن اصفهان انبار کارخانه
سلف - تحویل شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
16,100.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
30,000
قیمت خریدار تقاضا
16,238.00 30,000
16,223.00 ۳۰,۰۰۰
0.00 0
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان(ESC-IMEX-1130-00)
نماد کالا ESC-IMEX-1130-00 نام کالا سبد تیرآهن مخلوط تولید کننده ذوب آهن اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سبد تیرآهن مخلوط - ESC-IMEX-1130-00
تولید کننده محل تحویل
ذوب آهن اصفهان انبار کارخانه
سلف - تحویل چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
18,870.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
207
قیمت خریدار تقاضا
18,870.00 207
0.00 ۰
0.00 0
سبد میلگرد و تیرآهن ذوب آهن اصفهان(ESC-IMEX-1129-00)
نماد کالا ESC-IMEX-1129-00 نام کالا سبد میلگرد و تیرآهن تولید کننده ذوب آهن اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سبد میلگرد و تیرآهن - ESC-IMEX-1129-00
تولید کننده محل تحویل
ذوب آهن اصفهان انبار کارخانه
سلف - تحویل شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
16,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
20,000
قیمت خریدار تقاضا
16,200.00 20,000
0.00 ۰
0.00 0
سبد میلگرد و تیرآهن ذوب آهن اصفهان(ESC-IMEX-1129-00)
نماد کالا ESC-IMEX-1129-00 نام کالا سبد میلگرد و تیرآهن تولید کننده ذوب آهن اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
سبد میلگرد و تیرآهن - ESC-IMEX-1129-00
تولید کننده محل تحویل
ذوب آهن اصفهان انبار کارخانه
سلف - تحویل شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
16,300.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10,000
قیمت خریدار تقاضا
16,300.00 10,000
0.00 ۰
0.00 0
شمش آلیاژ AS9U3 آلومینیوم ایران(ایرالکو)(IAC-APS9U32-00)
نماد کالا IAC-APS9U32-00 نام کالا شمش آلیاژ AS9U3 تولید کننده آلومینیوم ایران(ایرالکو)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش آلیاژ AS9U3 - IAC-APS9U32-00
تولید کننده محل تحویل
آلومینیوم ایران(ایرالکو) انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
85,315.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
60
قیمت خریدار تقاضا
85,315.00 60
0.00 ۰
0.00 0
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان(MSC-HS30109-00)
نماد کالا MSC-HS30109-00 نام کالا ورق گرم B تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ورق گرم B - MSC-HS30109-00
تولید کننده محل تحویل
فولاد مبارکه اصفهان انبار کارخانه
سلف (مچینگ) - تحویل شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
19,149.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
31,171
قیمت خریدار تقاضا
19,149.00 31,171
0.00 ۰
0.00 0
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان(MSC-HS40109-00)
نماد کالا MSC-HS40109-00 نام کالا ورق گرم C تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ورق گرم C - MSC-HS40109-00
تولید کننده محل تحویل
فولاد مبارکه اصفهان انبار کارخانه
سلف (مچینگ) - تحویل شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
19,152.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
11,894
قیمت خریدار تقاضا
19,152.00 11,894
0.00 ۰
0.00 0
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان(MSC-GS00101-00)
نماد کالا MSC-GS00101-00 نام کالا ورق گالوانیزه G تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ورق گالوانیزه G - MSC-GS00101-00
تولید کننده محل تحویل
فولاد مبارکه اصفهان انبار کارخانه
سلف (مچینگ) - تحویل سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
26,730.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,350
قیمت خریدار تقاضا
26,730.00 2,350
0.00 ۰
0.00 0

کشاورزی

زمان شروع ۱۰:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۱:۰۱:۳۰ ۰
شکر سفید قند کرج(KCO-SuA0069-220)
نماد کالا KCO-SuA0069-220 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند کرج
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - KCO-SuA0069-220
تولید کننده محل تحویل
قند کرج کرج
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
25,699.00 200
25,675.00 ۵۰
25,671.00 150
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری(CHAC-SuA0069-183)
نماد کالا CHAC-SuA0069-183 نام کالا شکر سفید تولید کننده کارخانه قند چهارمحال بختیاری
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - CHAC-SuA0069-183
تولید کننده محل تحویل
کارخانه قند چهارمحال بختیاری شهرکرد
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
300
قیمت خریدار تقاضا
25,419.00 50
25,389.00 ۳۰۰
25,313.00 100
گندم خوراکی لرستان(LRS-WhE0104-377)
نماد کالا LRS-WhE0104-377 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده لرستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - LRS-WhE0104-377
تولید کننده محل تحویل
لرستان لرستان
نقدی - تحویل سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
7,800.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
7,800.00 300
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی یزد(YAZ-WhE0104-295)
نماد کالا YAZ-WhE0104-295 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده یزد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - YAZ-WhE0104-295
تولید کننده محل تحویل
یزد یزد
نقدی - تحویل سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
7,800.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
7,800.00 400
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی سمنان(SEM-WhE0104-365)
نماد کالا SEM-WhE0104-365 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده سمنان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - SEM-WhE0104-365
تولید کننده محل تحویل
سمنان سمنان
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,030.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
6,000
قیمت خریدار تقاضا
9,030.00 250
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی آذربایجان غربی(AZWE-WhE0104-352)
نماد کالا AZWE-WhE0104-352 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده آذربایجان غربی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - AZWE-WhE0104-352
تولید کننده محل تحویل
آذربایجان غربی آذربایجان غربی
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,030.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
9,030.00 1,500
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی کرمانشاه(KSH-WhE0104-223)
نماد کالا KSH-WhE0104-223 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده کرمانشاه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - KSH-WhE0104-223
تولید کننده محل تحویل
کرمانشاه کرمانشاه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,030.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
9,030.00 250
0.00 ۰
0.00 0
گندم خوراکی همدان(HAM-WhE0104-293)
نماد کالا HAM-WhE0104-293 نام کالا گندم خوراکی تولید کننده همدان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
گندم خوراکی - HAM-WhE0104-293
تولید کننده محل تحویل
همدان همدان
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,030.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
9,030.00 2,250
0.00 ۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) خراسان رضوی(KHR-BaA004733-297)
نماد کالا KHR-BaA004733-297 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده خراسان رضوی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - KHR-BaA004733-297
تولید کننده محل تحویل
خراسان رضوی رشت خوار
نقدی - تحویل یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1 کیلوگرم)
555,082
قیمت خریدار تقاضا
8,869.00 555,082
8,739.00 ۳۶۵,۰۰۰
8,721.00 555,082
جو دامی (ماده33) خراسان رضوی(KHR-BaA004733-297)
نماد کالا KHR-BaA004733-297 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده خراسان رضوی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - KHR-BaA004733-297
تولید کننده محل تحویل
خراسان رضوی رشت خوار
نقدی - تحویل یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1 کیلوگرم)
233,555
قیمت خریدار تقاضا
8,930.00 233,555
8,882.00 ۲۳۳,۵۵۵
8,709.00 233,555
جو دامی (ماده33) خراسان رضوی(KHR-BaA004733-078)
نماد کالا KHR-BaA004733-078 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده خراسان رضوی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - KHR-BaA004733-078
تولید کننده محل تحویل
خراسان رضوی تایباد
نقدی - تحویل یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1 کیلوگرم)
303,820
قیمت خریدار تقاضا
8,970.00 303,820
8,951.00 ۳۰۳,۸۲۰
8,500.00 303,820
جو دامی (ماده33) خراسان رضوی(KHR-BaA004733-078)
نماد کالا KHR-BaA004733-078 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده خراسان رضوی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - KHR-BaA004733-078
تولید کننده محل تحویل
خراسان رضوی تایباد
نقدی - تحویل یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1 کیلوگرم)
356,920
قیمت خریدار تقاضا
8,801.00 356,920
8,800.00 ۷۵,۰۰۰
8,729.00 356,920
جو دامی (ماده33) خراسان رضوی(KHR-BaA004733-078)
نماد کالا KHR-BaA004733-078 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده خراسان رضوی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - KHR-BaA004733-078
تولید کننده محل تحویل
خراسان رضوی تایباد
نقدی - تحویل یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1 کیلوگرم)
827,210
قیمت خریدار تقاضا
9,006.00 827,210
9,002.00 ۸۲۷,۲۱۰
8,729.00 827,210
جو دامی (ماده33) خراسان رضوی(KHR-BaA004733-080)
نماد کالا KHR-BaA004733-080 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده خراسان رضوی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - KHR-BaA004733-080
تولید کننده محل تحویل
خراسان رضوی تربت جام
نقدی - تحویل یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1 کیلوگرم)
281,091
قیمت خریدار تقاضا
8,971.00 75,000
8,851.00 ۲۸۱,۰۹۱
8,759.00 281,091
جو دامی (ماده33) اصفهان(ESF-BaA004733-014)
نماد کالا ESF-BaA004733-014 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - ESF-BaA004733-014
تولید کننده محل تحویل
اصفهان اردستان
نقدی - تحویل سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1 کیلوگرم)
518,894
قیمت خریدار تقاضا
8,851.00 370,000
8,849.00 ۵۱۸,۸۹۴
8,666.00 100,000
جو دامی (ماده33) خراسان جنوبی(SOKH-BaA004733-360)
نماد کالا SOKH-BaA004733-360 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده خراسان جنوبی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - SOKH-BaA004733-360
تولید کننده محل تحویل
خراسان جنوبی خراسان جنوبی
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1 کیلوگرم)
564,689
قیمت خریدار تقاضا
8,500.00 80,000
0.00 ۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) گلستان(GOLE-BaA004733-240)
نماد کالا GOLE-BaA004733-240 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده گلستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - GOLE-BaA004733-240
تولید کننده محل تحویل
گلستان گنبدکاووس
نقدی - تحویل یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1 کیلوگرم)
218,454
قیمت خریدار تقاضا
8,500.00 218,454
0.00 ۰
0.00 0
روغن خام آفتابگردان اوکراین(UKR-CRSUNFLOI-537)
نماد کالا UKR-CRSUNFLOI-537 نام کالا روغن خام آفتابگردان تولید کننده اوکراین
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
روغن خام آفتابگردان - UKR-CRSUNFLOI-537
تولید کننده محل تحویل
اوکراین بندر عباس
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
33,500.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
33,500.00 100
0.00 ۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) گلستان(GOLE-BaA004733-082)
نماد کالا GOLE-BaA004733-082 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده گلستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - GOLE-BaA004733-082
تولید کننده محل تحویل
گلستان بندر ترکمن
نقدی - تحویل یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1 کیلوگرم)
887,680
قیمت خریدار تقاضا
8,500.00 887,680
0.00 ۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) گلستان(GOLE-BaA004733-082)
نماد کالا GOLE-BaA004733-082 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده گلستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - GOLE-BaA004733-082
تولید کننده محل تحویل
گلستان بندر ترکمن
نقدی - تحویل یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1 کیلوگرم)
799,660
قیمت خریدار تقاضا
8,500.00 799,660
0.00 ۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) گلستان(GOLE-BaA004733-082)
نماد کالا GOLE-BaA004733-082 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده گلستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - GOLE-BaA004733-082
تولید کننده محل تحویل
گلستان بندر ترکمن
نقدی - تحویل یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1 کیلوگرم)
1,448,796
قیمت خریدار تقاضا
8,500.00 1,448,796
0.00 ۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) قم(GHO-BaA004733-212)
نماد کالا GHO-BaA004733-212 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده قم
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - GHO-BaA004733-212
تولید کننده محل تحویل
قم قم
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1 کیلوگرم)
2,274,077
قیمت خریدار تقاضا
9,010.00 22,000
8,888.00 ۲,۲۷۴,۰۷۷
8,851.00 42,000
جو دامی (ماده33) اصفهان(ESF-BaA004733-299)
نماد کالا ESF-BaA004733-299 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - ESF-BaA004733-299
تولید کننده محل تحویل
اصفهان زواره
نقدی - تحویل سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1 کیلوگرم)
222,848
قیمت خریدار تقاضا
8,885.00 60,000
8,701.00 ۲۲۲,۸۴۸
8,581.00 50,000
جو دامی (ماده33) گلستان(GOLE-BaA004733-375)
نماد کالا GOLE-BaA004733-375 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده گلستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - GOLE-BaA004733-375
تولید کننده محل تحویل
گلستان گلستان
نقدی - تحویل یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1 کیلوگرم)
1,596,000
قیمت خریدار تقاضا
8,500.00 1,596,000
0.00 ۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) گلستان(GOLE-BaA004733-375)
نماد کالا GOLE-BaA004733-375 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده گلستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - GOLE-BaA004733-375
تولید کننده محل تحویل
گلستان گلستان
نقدی - تحویل یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1 کیلوگرم)
993,470
قیمت خریدار تقاضا
8,500.00 993,470
0.00 ۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) گلستان(GOLE-BaA004733-234)
نماد کالا GOLE-BaA004733-234 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده گلستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - GOLE-BaA004733-234
تولید کننده محل تحویل
گلستان گرگان
نقدی - تحویل یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1 کیلوگرم)
750,759
قیمت خریدار تقاضا
8,601.00 750,759
8,513.00 ۱۰۰,۰۰۰
0.00 0
شکر سفید قند نیشابور(NISU-SuA0069-00)
نماد کالا NISU-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند نیشابور
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - NISU-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند نیشابور انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
250
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 25
0.00 ۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) گلستان(GOLE-BaA004733-003)
نماد کالا GOLE-BaA004733-003 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده گلستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - GOLE-BaA004733-003
تولید کننده محل تحویل
گلستان آق قلا
نقدی - تحویل یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1 کیلوگرم)
7,480,410
قیمت خریدار تقاضا
8,500.00 7,480,410
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید قند میبد(MYC-SuA0069-00)
نماد کالا MYC-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند میبد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - MYC-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند میبد انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
250
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 25
25,020.00 ۲۵
0.00 0
جو دامی (ماده33) اصفهان(ESF-BaA004733-012)
نماد کالا ESF-BaA004733-012 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - ESF-BaA004733-012
تولید کننده محل تحویل
اصفهان آران و بیدگل
نقدی - تحویل سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1 کیلوگرم)
584,665
قیمت خریدار تقاضا
8,500.00 584,665
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید قند تربت حیدریه(GHTH-SuA0069-00)
نماد کالا GHTH-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده قند تربت حیدریه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - GHTH-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
قند تربت حیدریه انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 25
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید آذر قند نقده(AZGN-SuA0069-00)
نماد کالا AZGN-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده آذر قند نقده
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - AZGN-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
آذر قند نقده انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
450
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 25
0.00 ۰
0.00 0
جو دامی (ماده33) سمنان(SEM-BaA004733-235)
نماد کالا SEM-BaA004733-235 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده سمنان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - SEM-BaA004733-235
تولید کننده محل تحویل
سمنان گرمسار
نقدی - تحویل سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1 کیلوگرم)
1,507,821
قیمت خریدار تقاضا
8,859.00 1,507,821
8,839.00 ۴۰۰,۰۰۰
8,829.00 150,000
جو دامی (ماده33) مرکزی(MAK-BaA004733-153)
نماد کالا MAK-BaA004733-153 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده مرکزی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - MAK-BaA004733-153
تولید کننده محل تحویل
مرکزی ساوه
نقدی - تحویل یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1 کیلوگرم)
300,490
قیمت خریدار تقاضا
8,888.00 300,000
8,859.00 ۳۰۰,۴۹۰
8,706.00 100,000
جو دامی (ماده33) سمنان(SEM-BaA004733-365)
نماد کالا SEM-BaA004733-365 نام کالا جو دامی (ماده33) تولید کننده سمنان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
جو دامی (ماده33) - SEM-BaA004733-365
تولید کننده محل تحویل
سمنان سمنان
نقدی - تحویل سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
8,500.00
عرضه(1 کیلوگرم)
970,703
قیمت خریدار تقاضا
8,500.00 970,703
0.00 ۰
0.00 0
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) (DCO-SuA0069-00)
نماد کالا DCO-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - DCO-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
750
قیمت خریدار تقاضا
25,359.00 25
25,289.00 ۲۵
25,239.00 150
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا(DEH-SuA0069-00)
نماد کالا DEH-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده کشت و صنعت دهخدا
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - DEH-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
کشت و صنعت دهخدا انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
750
قیمت خریدار تقاضا
25,256.00 50
25,249.00 ۱۰۰
25,248.00 100
شکر سفید کشت و صنعت فارابی(FAAG-SuA0069-00)
نماد کالا FAAG-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده کشت و صنعت فارابی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - FAAG-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
کشت و صنعت فارابی انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
600
قیمت خریدار تقاضا
25,319.00 25
25,229.00 ۲۵
25,222.00 100
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) (ACO-SuA0069-00)
نماد کالا ACO-SuA0069-00 نام کالا شکر سفید تولید کننده کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شکر سفید - ACO-SuA0069-00
تولید کننده محل تحویل
کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) انبار کارخانه
نقدی - تحویل دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
25,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
25,200.00 425
1.00 ۷۵
0.00 0
ذرت دانه ای البرز(ALBR-CoA1445-355)
نماد کالا ALBR-CoA1445-355 نام کالا ذرت دانه ای تولید کننده البرز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
ذرت دانه ای - ALBR-CoA1445-355
تولید کننده محل تحویل
البرز البرز
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
7,200.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
7,200.00 100
0.00 ۰
0.00 0

پتروشیمی

زمان شروع ۱۳:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۴:۳۳:۳۰ ۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون(MPC-HDCRP100NL-00)
نماد کالا MPC-HDCRP100NL-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N تولید کننده پتروشیمی مارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - MPC-HDCRP100NL-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مارون انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
42,089.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,200
قیمت خریدار تقاضا
44,888.00 22
44,758.00 ۴۴۰
44,680.00 286
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون(MPC-HDEX5L-00)
نماد کالا MPC-HDEX5L-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 تولید کننده پتروشیمی مارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - MPC-HDEX5L-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مارون انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
38,944.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
220
قیمت خریدار تقاضا
38,944.00 44
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی(NZCH-PPZH550JJ-00)
نماد کالا NZCH-PPZH550JJ-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی ZH550J تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی ZH550J - NZCH-PPZH550JJ-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
38,242.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
252
قیمت خریدار تقاضا
39,709.00 42
39,555.00 ۲۱
39,509.00 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی(NZCH-PPZR230CJ-00)
نماد کالا NZCH-PPZR230CJ-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - NZCH-PPZR230CJ-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
43,271.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
840
قیمت خریدار تقاضا
47,598.00 16,065
10.00 ۴۲۰
0.00 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی(NZCH-PPZB332CJ-00)
نماد کالا NZCH-PPZB332CJ-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - NZCH-PPZB332CJ-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
43,271.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
315
قیمت خریدار تقاضا
47,598.00 11,382
43,271.00 ۲۱
0.00 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند(SHPC-LLD0209AAWP-00)
نماد کالا SHPC-LLD0209AAWP-00 نام کالا پلی اتیلن سبک خطی 0209AA تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - SHPC-LLD0209AAWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
40,709.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
40,709.00 260
1.00 ۴۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند(SHPC-MD3840UAWP-00)
نماد کالا SHPC-MD3840UAWP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - SHPC-MD3840UAWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
38,938.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
38,938.00 180
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند(SHPC-HDEX3WP-00)
نماد کالا SHPC-HDEX3WP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - SHPC-HDEX3WP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
41,153.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
44,500.00 40
44,499.00 ۲۰
44,399.00 20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند(SHPC-PPZ30SWP-00)
نماد کالا SHPC-PPZ30SWP-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی Z30S تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی Z30S - SHPC-PPZ30SWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
38,242.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
40,729.00 20
39,769.00 ۶۰
39,711.00 40
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد(MAPE-LLD22B02WP-00)
نماد کالا MAPE-LLD22B02WP-00 نام کالا پلی اتیلن سبک خطی 22B02 تولید کننده پتروشیمی مهاباد
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - MAPE-LLD22B02WP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مهاباد انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
40,709.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
240
قیمت خریدار تقاضا
40,709.00 48
10.00 ۲۴
0.00 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه(KEPE-HDBL3WP-00)
نماد کالا KEPE-HDBL3WP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین بادی BL3 تولید کننده پلیمر کرمانشاه
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - KEPE-HDBL3WP-00
تولید کننده محل تحویل
پلیمر کرمانشاه انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
38,284.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
480
قیمت خریدار تقاضا
38,284.00 264
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار(PNCO-PPSF060J-00)
نماد کالا PNCO-PPSF060J-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی SF060 تولید کننده پتروشیمی پلی نار
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی SF060 - PNCO-PPSF060J-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی پلی نار انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
38,242.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,008
قیمت خریدار تقاضا
39,809.00 21
39,219.00 ۲۱
39,194.00 63
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال(RJCO-PPRG1102XLWP-00)
نماد کالا RJCO-PPRG1102XLWP-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی RG1102XL تولید کننده پتروشیمی رجال
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - RJCO-PPRG1102XLWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی رجال انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
38,242.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
198
قیمت خریدار تقاضا
38,619.00 22
38,539.00 ۲۲
38,333.00 176
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون(MPC-PPZ30SL-00)
نماد کالا MPC-PPZ30SL-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی Z30S تولید کننده پتروشیمی مارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی Z30S - MPC-PPZ30SL-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مارون انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
38,242.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
660
قیمت خریدار تقاضا
40,919.00 22
40,299.00 ۲۲
39,890.00 44
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال(RJCO-PP1102LJ-00)
نماد کالا RJCO-PP1102LJ-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی 1102L تولید کننده پتروشیمی رجال
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی 1102L - RJCO-PP1102LJ-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی رجال انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
38,242.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
210
قیمت خریدار تقاضا
38,242.00 168
1,000.00 ۶۳
11.00 42
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون(MPC-PPC30SL-00)
نماد کالا MPC-PPC30SL-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی C30S تولید کننده پتروشیمی مارون
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی C30S - MPC-PPC30SL-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی مارون انبار کارخانه
سلف - تحویل یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
38,242.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,200
قیمت خریدار تقاضا
39,555.00 22
39,319.00 ۳۰۸
39,316.00 88
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان(LOR-HD54B04UVWP-00)
نماد کالا LOR-HD54B04UVWP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV تولید کننده پتروشیمی لرستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - LOR-HD54B04UVWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی لرستان انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
37,262.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
240
قیمت خریدار تقاضا
37,262.00 48
0.00 ۰
0.00 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان(LOR-HD62N07UVWP-00)
نماد کالا LOR-HD62N07UVWP-00 نام کالا پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV تولید کننده پتروشیمی لرستان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - LOR-HD62N07UVWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی لرستان انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
37,262.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
240
قیمت خریدار تقاضا
37,262.00 72
0.00 ۰
0.00 0
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند(SHPC-PPV30SWP-00)
نماد کالا SHPC-PPV30SWP-00 نام کالا پلی پروپیلن نساجی V30S تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن نساجی V30S - SHPC-PPV30SWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
38,242.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
80
قیمت خریدار تقاضا
38,842.00 20
38,579.00 ۲۰
38,355.00 20
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند(SHPC-PPEPC40RWP-00)
نماد کالا SHPC-PPEPC40RWP-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R تولید کننده پتروشیمی شازند
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R - SHPC-PPEPC40RWP-00
تولید کننده محل تحویل
پتروشیمی شازند انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
43,271.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
700
قیمت خریدار تقاضا
43,271.00 240
88.00 ۶۰
11.00 20

صادراتی کیش

زمان شروع ۱۱:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۱:۳۷:۳۰ ۰
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز(TORC-VBBEX-00)
نماد کالا TORC-VBBEX-00 نام کالا وکیوم باتوم تولید کننده پالایش نفت تبریز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
وکیوم باتوم - TORC-VBBEX-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت تبریز انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
226.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
226.00 1,000
1.00 ۱,۰۰۰
0.00 0
قیر 6070 نگین گام پارس(NGP-BI6070BEX-00)
نماد کالا NGP-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نگین گام پارس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - NGP-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
نگین گام پارس انبار کارخانه
نقدی ($) - تحویل پنج شنبه ۸ تیر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
235.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
550
قیمت خریدار تقاضا
235.00 550
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 فرا شیمی روز(FSH-BI6070BEX-00)
نماد کالا FSH-BI6070BEX-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده فرا شیمی روز
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - FSH-BI6070BEX-00
تولید کننده محل تحویل
فرا شیمی روز FOB-بندرعباس
نقدی ($) - تحویل پنج شنبه ۸ تیر ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(دلار)
254.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
254.00 5,000
0.00 ۰
0.00 0

فرآورده های نفتی

زمان شروع ۱۲:۰۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۲:۱۸:۰۰ ۰
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان)(THOR-VBB-00)
نماد کالا THOR-VBB-00 نام کالا وکیوم باتوم تولید کننده پالایش نفت تهران (تندگویان)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
وکیوم باتوم - THOR-VBB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت تهران (تندگویان) انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
6,948.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
9,000
قیمت خریدار تقاضا
6,948.00 3,320
0.00 ۰
0.00 0
لوب کات سنگین پالایش نفت تهران (تندگویان)(THOR-LUBECUTHB-00)
نماد کالا THOR-LUBECUTHB-00 نام کالا لوب کات سنگین تولید کننده پالایش نفت تهران (تندگویان)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
لوب کات سنگین - THOR-LUBECUTHB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت تهران (تندگویان) انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
10,882.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
10,000
قیمت خریدار تقاضا
10,882.00 10,000
0.00 ۰
0.00 0
لوب کات سبک پالایش نفت تهران (تندگویان)(THOR-LUBECUTLB-00)
نماد کالا THOR-LUBECUTLB-00 نام کالا لوب کات سبک تولید کننده پالایش نفت تهران (تندگویان)
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
لوب کات سبک - THOR-LUBECUTLB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت تهران (تندگویان) انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
11,167.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
11,167.00 3,100
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس(PACB-BIPG6416B-00)
نماد کالا PACB-BIPG6416B-00 نام کالا قیر PG6416 تولید کننده نفت پاسارگاد بندرعباس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG6416 - PACB-BIPG6416B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد بندرعباس انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,850.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,500
قیمت خریدار تقاضا
9,850.00 1,400
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس(PACB-BIPG7010B-00)
نماد کالا PACB-BIPG7010B-00 نام کالا قیر PG7010 تولید کننده نفت پاسارگاد بندرعباس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG7010 - PACB-BIPG7010B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد بندرعباس انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
10,100.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
10,100.00 500
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان(PACA-BIPG7010B-00)
نماد کالا PACA-BIPG7010B-00 نام کالا قیر PG7010 تولید کننده نفت پاسارگاد آبادان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG7010 - PACA-BIPG7010B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد آبادان انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,654.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
5,000
قیمت خریدار تقاضا
9,654.00 3,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان(PACA-BI6070B-00)
نماد کالا PACA-BI6070B-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت پاسارگاد آبادان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - PACA-BI6070B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد آبادان انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,204.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
500
قیمت خریدار تقاضا
9,204.00 460
0.00 ۰
0.00 0
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان(PACA-BIMC250B-00)
نماد کالا PACA-BIMC250B-00 نام کالا قیر MC250 تولید کننده نفت پاسارگاد آبادان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر MC250 - PACA-BIMC250B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد آبادان انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
12,722.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
200
قیمت خریدار تقاضا
12,722.00 103
1.00 ۵۰
0.00 0
قیر PG6416 نفت پاسارگاد تهران(PAC-BIPG6416B-00)
نماد کالا PAC-BIPG6416B-00 نام کالا قیر PG6416 تولید کننده نفت پاسارگاد تهران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG6416 - PAC-BIPG6416B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد تهران انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,654.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
2,000
قیمت خریدار تقاضا
9,654.00 2,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر امولسیونی زودشکن نفت پاسارگاد تهران(PAC-BIEMRAB-00)
نماد کالا PAC-BIEMRAB-00 نام کالا قیر امولسیونی زودشکن تولید کننده نفت پاسارگاد تهران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر امولسیونی زودشکن - PAC-BIEMRAB-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد تهران انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,068.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
9,068.00 50
0.00 ۰
0.00 0
قیر PG6422 نفت پاسارگاد اراک(PACR-BIPG6422B-00)
نماد کالا PACR-BIPG6422B-00 نام کالا قیر PG6422 تولید کننده نفت پاسارگاد اراک
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر PG6422 - PACR-BIPG6422B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد اراک انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,354.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
9,354.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس(PACB-BIMC250B-00)
نماد کالا PACB-BIMC250B-00 نام کالا قیر MC250 تولید کننده نفت پاسارگاد بندرعباس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر MC250 - PACB-BIMC250B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد بندرعباس انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
12,722.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
12,722.00 50
0.00 ۰
0.00 0
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان(PACA-BI6070B-00)
نماد کالا PACA-BI6070B-00 نام کالا قیر 6070 تولید کننده نفت پاسارگاد آبادان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
قیر 6070 - PACA-BI6070B-00
تولید کننده محل تحویل
نفت پاسارگاد آبادان انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
9,204.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
9,204.00 100
0.00 ۰
0.00 0
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس(BORC-VBSB-00)
نماد کالا BORC-VBSB-00 نام کالا وکیوم باتوم تولید کننده پالایش نفت بندرعباس
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
وکیوم باتوم - BORC-VBSB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت بندرعباس انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
7,296.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
15,000
قیمت خریدار تقاضا
7,296.00 600
7,200.00 ۱۰۰
1.00 5,000
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان(IORC-VBB-00)
نماد کالا IORC-VBB-00 نام کالا وکیوم باتوم تولید کننده پالایش نفت اصفهان
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
وکیوم باتوم - IORC-VBB-00
تولید کننده محل تحویل
پالایش نفت اصفهان انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
6,948.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
6,000
قیمت خریدار تقاضا
6,948.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0

فرعی

زمان شروع ۱۲:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۲:۳۸:۴۵ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 نوید زرشیمی(NZCH-PPZR230CO1J-00)
نماد کالا NZCH-PPZR230CO1J-00 نام کالا پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 تولید کننده نوید زرشیمی
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 - NZCH-PPZR230CO1J-00
تولید کننده محل تحویل
نوید زرشیمی انبار کارخانه
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
38,944.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
42
قیمت خریدار تقاضا
39,798.00 21
38,944.00 ۴۲
0.00 0
شیرخشک پگاه تهران(PETE-DSMMILKPOW-089)
نماد کالا PETE-DSMMILKPOW-089 نام کالا شیرخشک تولید کننده پگاه تهران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شیرخشک - PETE-DSMMILKPOW-089
تولید کننده محل تحویل
پگاه تهران تهران
نقدی - تحویل چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
66,000.00
عرضه(1000 کیلوگرم)
100
قیمت خریدار تقاضا
66,602.00 30
66,567.00 ۱۰۰
66,509.00 100

طلا

زمان شروع ۱۲:۳۰:۰۰  ۰
زمان پایان ۱۲:۳۸:۰۰ ۰
شمش طلا 995 زر معدن اختران (ZMA-GOLD995-089)
نماد کالا ZMA-GOLD995-089 نام کالا شمش طلا 995 تولید کننده زر معدن اختران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش طلا 995 - ZMA-GOLD995-089
تولید کننده محل تحویل
زر معدن اختران تهران
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
1,490,000.00
عرضه(1000 گرم)
3,000
قیمت خریدار تقاضا
1.00 3,000
0.00 ۰
0.00 0
شمش طلا 995 زر معدن اختران (ZMA-GOLD995-089)
نماد کالا ZMA-GOLD995-089 نام کالا شمش طلا 995 تولید کننده زر معدن اختران
جزئیات عرضه جزئیات سفارش
شمش طلا 995 - ZMA-GOLD995-089
تولید کننده محل تحویل
زر معدن اختران تهران
نقدی - تحویل شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
قیمت فروشنده(ریال)
1,490,000.00
عرضه(1000 گرم)
1,000
قیمت خریدار تقاضا
1.00 1,000
0.00 ۰
0.00 0